Jak jde kroj, tak se stroj

VMP se ztotožňuje se stanoviskem Ministerstva financí. Z EHP a Norských fondů bylo čerpáno v letech 2007-2011 celkem cca100 mil.Kč na projekt zachování kulturního dědictví. V současné době realizujeme z fondů EHP a Norska projekt „Jak jde kroj, tak se stroj“ jehož hodnota činí 21 mil. Kč.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama 

 

Finanční mechanismy EHP a Norska

Prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. Norských fondů) přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů ve střední a jižní Evropě.

Valašské muzeum v přírodě realizovalo v rámci tohoto finančního mechanismu v letech 2007 – 2010 projekt:

„Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví", jehož celková hodnota dosáhla 110 mil. Kč.

V roce 2014 získalo další grant, tentokrát ve výši 21 129 000, Kč, z nichž 80% činí příspěvek z Finančního mechanismu EHP a Norska na projekt

  

JAK JDE KROJ, TAK SE STROJ

(Lidový oděv sedmi generací na moravském Valašsku)

 

V rámci projektu bude realizována dlouhodobá výstava vytvořená ze sbírkových předmětů obsažených v unikátní sbírce Valašského muzea v přírodě věnující se problematice lidového oděvu a textilií na moravském Valašsku.

 

Cílem tohoto projektu je posílit poslání VMP a šířit informace o životě našich předků s konkrétním zaměřením na oblasti Valašska a přilehlého okolí. Snahou VMP je vystavět expozici tak, aby plnila účel informační, vzdělávací i aktivně-výukový, aby fungovala za pomoci moderních informačních a komunikačních technologií a nových trendů a aby zároveň splňovala podmínky pro ochranu a archivaci vystavených sbírkových předmětů, které jsou součástí kulturního dědictví.

 

Textilní sbírka VMP je v porovnání s ostatními sbírkami VMP, i v porovnání s textilními sbírkami jiných muzeí ČR, jedna z nejrozsáhlejších a nejucelenějších. V současné době čítá na 20 000 položek. Textilní sbírka VMP tvoří téměř jednu třetinu všech trojrozměrných sbírkových artefaktů VMP. Přestože sbírkové doklady v ní shromážděné časově a tematicky pokrývají dokumentovanou oblast v nebývalé šíři, nebyla sbírka v posledních dvaceti letech na veřejnosti prezentována. Poslední příležitostí ukázat její unikátní položky byla výstava Vyšíváno pod Radhoštěm, realizovaná v roce 1985 v Národopisném oddělení Národního muzea v Praze a o tři roky později ve Vlastivědném muzeu ve Vsetíně. Pro absenci vhodného prostoru se v Rožnově pod Radhoštěm výstava nemohla realizovat ani v částečném rozsahu. Příležitosti ukázat alespoň některé části sbírky textilu se naskýtají pouze při specializovaných programech, přičemž návštěvník má možnost spatřit pouze velmi malé procento.

 

Expozice VMP neposkytují příležitost ukázat návštěvníkům lidový oděv ve všech jeho časových variantách a funkčních zvláštnostech. Instalace interiérů, které dokumentují život rodiny z vybraného sociálního prostředí v daném čase, pracují s oděvními součástkami pouze jako s jedním z doplňkových prvků interiéru (oděvy v truhlách, skříních, na bidlech, věšácích) a nepoužívají figurín k prezentaci oděvu ve formě odpovídající náplni expozice.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit ochranu, obnovu a především prezentaci rozsáhlé a unikátní sbírky textilu VMP, jakožto movitého kulturního dědictví, včetně zajištění jejího vhodného využití a vytvoření optimálního prostředí pro její prezentaci. Projekt je zaměřen na činností směřující k co nejúčinnější, neotřelé a inovativní formě prezentace.

 

On-line katalog sbírky textilu

 

Specifickými cíli jsou:

1)      Prezentace minimálně 30% unikátní textilní sbírky VMP a to neotřelou formou s využitím moderních technologií a trendů (AV média, projekce) a inovativním způsobem zachycujícím textilie v propojení s výročním a rodinným zvykoslovným cyklem, který umožňuje ukázat oděv v širokém spektru proměn v nejrůznějších situacích a objasnit tak celkový historický kontext; vše při zachování podmínek pro dlouhodobou ochranu a uchování tohoto kulturního dědictví dalším generacím

2)      Zpřístupnění textilní sbírky VMP široké veřejnosti skrze moderní informační a komunikační technologie, a to formou katalogu dostupného vzdáleně online. Digitálně zpracovány budou především ty části sbírek, kterým hrozí bezprostřední degradace či zničení, při výběru však bude kladen důraz také na reálnou poptávku po konkrétních kusech textilií a oděvů, aby byly splněny informační požadavky badatelů a odborné veřejnosti.

3)      Soustavná tvorba výchovně vzdělávacích programů a pořadů pro široké spektrum návštěvníků (mládež do 26 let, senioři, příslušníci národnostních menšin, cizinci, krajané, obyvatelé venkova, pedagogičtí pracovníci, lidoví řemeslníci, zájemci o obnovu lidových krojů). Tyto programy budou zaměřeny především na tradiční lidovou kulturu se zřetelem na dokumentaci způsobů života, osídlení a tradiční formy obživy v etnografickém regionu Moravské Valašsko, Těšínsko a Moravské Kopanice.

4)      Rozdmýchání mezinárodní diskuze (Norský partner, zástupci českých muzeí v přírodě) o zacházení se sbírkami textilního typu a o metodách prezentace a digitalizace textilních sbírek v muzeích v přírodě, a to současně s diskuzí o inovativních způsobech zapojení návštěvníka do procesu prezentace kulturního dědictví.

 

Norským partnerem Valašského muzea v přírodě při realizaci tohoto projektu bude muzeum Maihaugen v Lillehammeru.

Připravované akce

Aktuálně