Výzkum a vývoj

Muzeum jako vědecko-výzkumná organizace

Valašské muzeum v přírodě je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět základní a aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírky, sbírkových předmětů a prostředí, z něhož jsou získávány, a šířit výsledky tohoto výzkumu a vývoje.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou rozšiřovány především prostřednictvím publikací a formou transferu znalostí. Aplikovaný výzkum probíhá v prostředí muzejních areálů a jeho výsledky jsou využívány také dalšími institucemi v oblasti uchování a ochrany kulturního dědictví. VMP prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti také formou expozic v exteriérech muzea v přírodě s využitím objektů lidového stavitelství, krajinných prvků a rekonstrukce přírodního prostředí, dále formou výstav a stálých expozic, přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a výchovně-vzdělávacími akcemi určenými pro skupiny dětí a školních tříd, seniorů, zájmových spolků, hendikepovaných apod. v rámci neformálního vzdělávání. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti dále popularizuje prostřednictvím publikací, kulturně-vzdělávacích pořadů, přehlídek a festivalů. Muzeum poskytuje rovněž badatelské a poradenské služby odborným organizacím i široké veřejnosti, zvláště v souvislosti s okruhy činnosti Metodického centra pro muzea v přírodě, které je jeho organizační složkou. Tyto služby se vztahují především na oblast tradičních stavebních a řemeslných technologií, restaurování a konzervování památek, agrikultury, materiální a nemateriální tradiční lidové kultury a marketingu. 

Odborné zaměření a uplatnění

Vědecko-výzkumná činnost muzea se zaměřuje především na tyto oblasti:

  • tradiční roubená architektura západních Karpat
  • tradiční stavební technologie
  • tradiční řemeslné technologie
  • agrikultura a kulturní krajina
  • tradiční lidová materiální kultura
  • duchovní a sociální kultura a nemateriální kulturní dědictví
  • teorie a metodologie oboru muzeí v přírodě

V posledních několika letech se VMP intenzivně věnuje experimentálnímu ověřování tradičních technologií opracování a povrchových úprav dřeva včetně jejich využití v praxi a ročně pořádá několik workshopů pro odbornou veřejnost, které se zaměřují na transfer znalostí získaných tímto výzkumem.

Personální zajištění vědecko-výzkumné činnosti

Valašské muzeum v přírodě je výzkumnou organizací od roku 2011, přičemž v roce 2017 bylo zapsáno do Seznamu výzkumných organizací MŠMT. Vědecko-výzkumnou činnost organizace zajišťuje především Metodické centrum pro muzea v přírodě (proklik na MC) spolu s Útvarem pro odbornou činnost, který se skládá z Oddělní výzkumu a sbírkových fondů, Oddělení dokumentace, Oddělení péče o sbírky a Zemědělského oddělení. Na výzkumu spolupracují také další organizační složky VMP, především pracovníci Technického útvaru, konkrétně Oddělení stavebnětechnické dokumentace a archivu a Oddělení obnovy památek a údržby.

Koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2019−2023 navazuje na dosavadní činnost VMP jako Metodického centra pro muzea v přírodě a v obecné rovině se zaměřuje na problematiku tvorby, udržování a interpretace expozic tohoto charakteru, jež jsou výjimečné svou komplexností, propojením hmotné a nemateriální složky lidské kultury a zároveň úzkou provázaností s přírodním prostředím a kulturní krajinou. Problematiky, jež tato koncepce řeší, zpravidla navazují na již probíhající aktivity VaV v gesci Metodického centra pro muzea v přírodě, částečně ve spolupráci s Centrem Excelence Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i. (dále jen ÚTAM AV ČR).

Celkovým cílem koncepce je významně posunout hranice rozvoje muzejnictví v přírodě především v oblasti co nejefektivnějšího uchování a ochrany kulturního dědictví a jeho interpretace pro odbornou i širokou veřejnost. Dojde k významnému provázání vědecko-výzkumné činnosti s rozvojovou a koncepční činností VMP – aplikovaný výzkum se bude vztahovat ke konkrétním rozvojovým projektům. Dojde k propojení kmenových pracovníků VMP s externími specialisty v řešených problematikách, čímž se zvýší odborná kapacita VMP. 

Koncepce si klade za cíl především

  • transfer znalostí z oblasti koncipování, budování a udržování expozic v přírodě na základě vědeckého výzkumu formou publikací a workshopů
  • tvorbu metodik pro transfery, opravy a udržování objektů roubené lidové architektury, které povedou k efektivnímu uchovávání kulturního dědictví
  • šíření výsledků výzkumu formou publikací z oblasti zpracování sbírek a návazných výzkumů prostředí a souvisejících jevů

Pětiletý výzkumný záměr se skládá ze tří oblastí, z nichž každá reaguje na jinou potřebu či rozvojový zájem muzea, navzájem jsou však provázány jak tematicky, tak funkčně a směřují k dlouhodobým cílům organizace. 

Oblast Muzea v přírodě

Hlavním cílem této oblasti je zaměřit se na teoretická východiska oboru a jejich převod do praxe, včetně otázky koncipování, budování a následné interpretace a provozování expozic typu muzea v přírodě, a to jak v celorepublikovém kontextu, tak na konkrétním příkladu Valašského muzea v přírodě. Oblast se dále bude zabývat analýzou a praktickým ověřením přístupů k transferu a opravám roubených konstrukcí. Výsledky aplikovaného výzkumu budou sloužit institucím zabývajícím se transferem a udržováním staveb lidové architektury, jako jsou muzea v přírodě, Národní památkový ústav, soukromí vlastníci památek, obce a kraje spravující objekty lidové architektury apod. Publikační výstupy budou sloužit především odborné veřejnosti a institucím zabývajícím se interpretací muzejních sbírek, nemateriálního kulturního dědictví a kulturní krajiny.

Oblast Tradiční lidová kultura a umění 

Tato oblast je navázána na sbírkotvornou činnost organizace a je zaměřená na analýzu a vyhodnocování sbírky a na výzkum prostředí, z něhož soubory předmětů pocházejí, včetně souvisejících jevů a technologií. Oblast se soustředí na tři dílčí cíle: 1) výzkum hmotné kultury, 2) výzkum duchovní kultury, sociální kultury a nemateriálního kulturní dědictví a 3) výzkum, vyhodnocení a zpřístupnění historické dokumentace. Publikační výsledky budou sloužit odborné veřejnosti a badatelům v oblasti tradiční lidové kultury a rozšíří poznání v jednotlivých okruzích zájmu. Aplikované výstupy typu výstav s kritickým katalogem vedle výše zmíněných uživatelů zahrnou také širokou veřejnost.

Oblast Kolibiska

Oblast se vztahuje k aktuálnímu rozvojovému záměru muzea – k výstavbě nového expozičního areálu zaměřeného na horské hospodaření v nejvyšších partiích Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. Vedle publikování dílčích výsledků přípravných výzkumů bude probíhat aplikovaný výzkum netoxické likvidace dřevokazných škůdců, jehož úkolem bude řešit praktické potřeby ochrany a údržby sbírkových předmětů a staveb umístěných nejen v novém areálu. Nejvýznamnější aplikovaný výsledek této oblasti – expoziční areál s kritickým katalogem – bude realizován v navazujícím pětiletém období. Mimo vlastní výzkum pod oblastí Kolibiska bude výstavba nového areálu velmi úzce provázána s aplikovaným výzkumem v rámci oblasti Muzea v přírodě. Okruhy uživatelů výsledků těchto dvou oblastí se proto budou do velké míry překrývat.

Kompletní Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 2019−2023 naleznete zde. 

Aktuálně řešené projekty

NAKI II: Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva (DG16P02M026)

Řešitelé: Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i. a Mendelova univerzita

VMP v roce 2015 usilovalo o podání projektu spolu s ÚTAM a MENDELU, nicméně nakonec se nemohlo zapojit z důvodu formální překážky, jelikož v období podání žádostí nemohlo doložit svou bezdlužnost. Na projektu však participuje jako externí partner a prostřednictvím svých odborníků, kteří se podílejí také na tvorbě výsledků, VMP umožňuje ÚTAM a MENDELU realizovat ve svých prostorech a za pomoci svých odborných pracovníků experimenty v problematice stavebních technologií a rozšiřovat nově nabyté poznatky. Společné aktivity se zaměřují především na experimentální nátěry dřeva tradičními olejovými barvami a hovězí krví a jejich testování za různých podmínek. Výsledkem jsou dva funkční vzorky: funkční vzorek olejových barev pro obnovu hotelu Jurkovičova domu v Luhačovicích a funkční vzorek olejových barev pro obnovu Libušína na Pustevnách – objektu spravovaného VMP. Vedle toho realizuje ÚTAM na půdě muzea a ve spolupráci s ním experimentální výzkum trvanlivosti šindelové krytiny v závislosti na zvoleném materiálu, opracování, povrchové úpravě a stanovišti.

Mezi výstupy aplikovaného a experimentálního výzkumu v rámci projektu NAKI II, na němž se podílejí pracovníci VMP, patří vedle výroby funkčních vzorků a přípravy receptů pro užité vzory také příprava metodiky ke zpracování dřeva ruční a strojní technologií včetně povrchových úprav. Tým například v návaznosti na trasologický výzkum experimentálně ověřoval technologii použití štípaných, podélně půlených trámů v tradičním roubeném stavitelství ve sběrné oblasti VMP. Společným výsledkem ÚTAM, MENDELU a VMP bude památkový postup.

Projekt DG16P02M026 bude prezentován ve VMP formou výstavy reflektující veškeré jeho výsledky. Na půdě VMP bylo od roku 2016 uspořádáno několik workshopů a pracovních setkání mezi ÚTAM, MENDELU a VMP za účelem provádění experimentů a šíření jejich výsledků. Pracovníci VMP provádějí v rámci aplikace výsledků výzkumů z NAKI II poradenskou činnost v jiných institucích, zejména průzkum degradace materiálů, související opatření, průzkum použitých povrchových úprav apod.

Spolupráce na projektu NAKI II je pro VMP jako VO, byť v roli neoficiálního partnera zapojeného do řešení nepřímo, přínosná zejména z hlediska zdokonalování přístupů k uchování a obnově historické architektury v muzeu. Výsledky VaV zároveň dokáží lépe formulovat odpovědi na frekventované problémy ze strany jiných institucí, s nimiž VMP spolupracuje.

Vědecká rada

Vědecká rada Valašského muzea v přírodě je poradní orgán, který projednává dlouhodobé koncepce rozvoje organizace, areálů muzea, odborných a popularizačních aktivit a vyjadřuje se k otázkám vědecké činnosti muzea, případně k dalším otázkám, které jí předloží ředitel.

Složení Vědecké rady

Doc. Mgr. Robert Antonín, PhD.       Ostravská univerzita 

Ing. Vojtěch Bajer                                 Hutisko-Solanec

Mgr. Marie Brandstettrová               Rožnov pod Radhoštěm

Doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD.      Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity

PhDr. Ivo Frolec                                    Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Ing. Milan Gesierich                            Valašské muzeum v přírodě

Ing. Klára Hodaňová                           Národní památkový ústav, ÚOP Kroměříž   

PhDr. Anna Kiripolská                        Slovenské národné múzeum Martin

Mgr. Otakar Kirsch, PhD.                   Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity

Mgr. Jana Koudelová , PhD.              Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.             Valašské muzeum v přírodě                                    

PhDr. Jiří Langer, CSc.                         Rožnov pod Radhoštěm                               

PhDr. Václav Michalička, PhD.         Muzeum Novojičínska

PhDr. Jana Spathová                          Národní památkový ústav

PhDr. Martin Šimša, PhD.                 Národní ústav lidové kultury                                   

PhDr. Lubomír Procházka, CSc.       Muzeum vesnice Středního Povltaví Vysoký Chlumec

Ing. Alena Pospíšilová                        Krajský úřad Zlínského kraje

Mgr. Antonín Šimčík                           Národní zemědělské muzeum

Ing. Václav Tetera, CSc.                      Pravčice

Doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD.      Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity   

Tajemník Mgr. Radek Bryol               Valašské muzeum v přírodě

Připravované akce

Aktuálně

Letní aktivity od července do srpna

Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném… Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka