Sbírky muzea

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm shromažďuje sbírku movitých a nemovitých dokladů k dějinám tradiční lidové kultury, národopisu, řemesel a zemědělství, se zvláštním zřetelem na dějiny lidové architektury v oblasti výskytu roubeného domu karpatského typu na území České republiky, především z regionů Valašsko, Těšínské Slezsko a jejich přechodových oblastí. Sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek a tvoří ji čtyři oborové podsbírky. V současné době je v ní evidováno přes 142 000 inventárních čísel.

 Podsbírka etnografická

Převážná část předmětů pochází z druhé poloviny 19. století a první poloviny století dvacátého,  přičemž nejstarší předměty uložené ve sbírce se datují do druhé poloviny 18. století.  Mezi nejvýznamnější sbírkové kolekce náleží soubory dokumentace obživy (zemědělství, řemesla, podomácká výroba), dokumentace způsobu života (bydlení, strava), soubor lidového oděvu, keramiky a nábytku. Sbírka zde. 

Podsbírka dokumentace muzea v přírodě

 Podsbírka vznikla v 70. letech 20. století jako účelový fond pro praktické potřeby muzea –   vybavení expozic, ověřování tradičních technologií apod. Zahrnuje kopie objektů lidové   architektury umístěné v areálech muzea, kopie a rekonstrukce pracovního nářadí, oděvních součástek, nábytku, zvykoslovných artefaktů a další. Sbírka zde.

 Podsbírka písemnosti a tisky

Podsbírka pokrývá zejména období 19. a 20. století. Obsahuje písemnosti z pozůstalostí    sourozenců Jaroňkových (zakladatelé muzea), Františka Klaudy, členů Musejního  a národopisného spolku, dále doklady původních obyvatel usedlostí, které byly přeneseny do VMP. Nalézají se zde také tiskoviny vztahující se ke kulturním aktivitám regionu, folklorním festivalům a institucím. Součástí podsbírky je soubor pohlednic a dobových fotografií. Speciální část tvoří genealogická kartotéka se zpracovanými údaji z archivních pramenů ze 16.–18. století. Sbírka zde.

Podsbírka Fojtství Jasenná 

 V roce 2023 byla zaevidována čtvrtá podsbírka, jejíž nejvýznamnější součástí je budova Fojtství   z Jasenné (národní kulturní památka) uchovávaná in situ. Většina předmětů pochází z vlastnictví   bývalých majitelů domu – rodiny Mikuláštíků; dokumentují způsob života – bydlení, odívání, obživu apod.  Sbírka zde.

Muzeum spravuje také další fondy, které dokumentují danou oblast:

Biologické fondy

Z hlediska charakteru muzea jsou důležité také biologické sbírky, jejichž součástí je genofond ovcí plemene Valaška, staré a krajové odrůdy ovocných dřevin, plodin a okrasných rostlin. Tato sbírka je nedílnou součástí prezentace tradičního zemědělství v areálu Valašská dědina.

Fond stavebnětechnické dokumentace

Tento fond shromažďuje materiály k dokumentaci lidové architektury ve sběrné oblasti muzea včetně výsledků zaměřování a také dokumentaci vážící se k výstavbě Valašského muzea v přírodě a k jednotlivým expozičním objektům.

Fotoarchiv

Fotoarchiv zahrnuje staré i současné fotografie zachycující vývoj krajiny a osídlení, artefakty každodenního života, historii muzea a fotodokumentaci ostatních muzeí v přírodě. Jeho součástí je také dokumentace sbírkového fondu.

Lidová architektura

Obsahuje dokumentaci památek lidového stavitelství ve sběrné oblasti muzea. Fond je nápomocný k identifikaci regionálních a lokálních tradic lidové architektury, stejně jako k současným praktickým intervencím na dochovaných památkách. Tyto materiály jsou jedním z nezbytných předpokladů pro srovnávací studium a kvalifikované vyhodnocení historických souvislostí vývoje lidového stavitelství v oblasti východní Moravy a Slezska.

Více zde

 

ÚLUV

Ucelený soubor dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby za dobu své existence vytvořila pobočka organizace v Uherském Hradišti. Fond pokrývá oblast Moravy a Slovenska a obsahuje fotografie a nákresy lidové hmotné kultury, architektury, interiérových doplňků, krojů, postupů výroby a originální vzorky tkanin, výšivek a krajek, dále předměty z průzkumových cest po moravských a slovenských vesnicích a muzeích. Více zde.

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka