Publikační činnost

 

  JAROŇCI - UMĚNÍ A SRDCE VALAŠSKA 

  Kateřina Svobodová a Lenka Kučerová (eds). Rok vydání: 2023

Bohumír a Alois Jaroňkovi jsou v souvislosti s Valašským muzeem uváděni jako jeho zakladatelé; nelze však opomíjet jejich další aktivity. První souborná publikace, která se sourozencům Jaroňkovým věnuje, je představuje především z hlediska jejich umělecké tvorby – Bohumíra jako malíře a grafika, Aloise jako tvůrce návrhů na keramiku, gobelíny a další produkty uměleckých dílen. Několika exkurzy je samozřejmě zpracováno téma založení Valašského muzea v přírodě, ale také např. Bohumírovy cesty do Egypta, jeho vztah k městečku Štramberk a další. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována jejich životním příběhům a rodinným vztahům, kde dostává prostor také jejich sestra Julie.

Druhou polovinu publikace tvoří katalogová část, která v heslech a náhledech shrnuje tvorbu obou bratrů. Jsou zde zastoupena díla ze sbírky Národního muzea v přírodě - Valašského muzea v přírodě, které je správcem jejich pozůstalosti a uchovává tak nejrozsáhlejší soubor artefaktů. Při přípravě publikace byly také zkoumány sbírky ostatních muzeí a galerií v ČR a jsou zahrnuty v katalogu.

Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu otevřenou v roce 2023 a významně rozšiřuje téma sourozenců Jaroňkových.

Cena: 550 Kč, kontakt pro objednávky (e-mail: libuse.smilkova@nmvp.cz)


   CO JE NA TEM PRAVDY, NEVÍM...: Příběhy z minulých dob zaznamenané Milošem Kulišťákem

   Daniel Drápala (ed.). Rok vydání: 2023

Kniha je čtvrtým svazkem volné ediční řady Paměť lidí a míst. Zpřístupňuje příběhy, které v minulosti zaznamenal národopisný pracovník Miloš Kulišťák (1896–1970). Jen nepatrná část jeho sběrů byla před lety publikována v knize O Stodolovém mistru. Za svůj život ovšem posbíral mezi pamětníky na Valašsku stovky různých příběhů. Alespoň některé z nich se nyní dostávají z archivních krabic mezi čtenáře v knize Co je na tem pravdy nevím... Při její četbě se ponoříte do minulých časů, kdy knihy krištofky sloužily k zaklínaní duchů strážících poklady, kdy do života našich předků vstupovali světlonozi, škřaty, špírkové a další roztodivné bytosti, ale poznáme i rozličné životní osudy obyvatel Rožnova a okolních vesnic. Současné zpřístupnění podstatné části záznamů z pozůstalosti Miloše Kulišťáka chce poukázat na pestrost slovesné tradice na Rožnovsku a znovu přivést do povědomí obyvatel Rožnovska dávno zapomenuté příběhy a události. V neposlední řadě by editor i vydavatel rádi vzdali hold samotnému Miloši Kulišťákovi, který nezištně věnoval desítky a stovky hodin svého času národopisné a vlastivědné dokumentaci na Rožnovsku. 

Cena: 300 Kč, kontakt pro objednávky (e-mail: libuse.smilkova@nmvp.cz)


  PO STOPÁCH ROŽNOVSKÝCH BARVÍŘŮ

  Helena Cviklová. Rok vydání: 2022

Barvířství modrotisku bylo v minulosti v Rožnově pod Radhoštěm prosperujícím řemeslem. Brožurka Rožnovští barvíři se věnuje sledování vývoje tohoto řemesla od poloviny 18. století, přes období jeho největší prosperity v 19. století, až do třicátých let 20. století, kdy v Rožnově ukončila činnost poslední barvířská dílna. Sleduje profesní činnost a mezigenerační mobilitu barvířů z rodu Bayerů, Pašků a Martina Janíka. Je doplněna obrazovými přílohami tiskařských forem a modrotiskových fěrtochů ze sbírek Valašského muzea v přírodě.

Cena: zdarma (za poštovné), kontakt pro objednávky 


  VÝROČNÍ OBYČEJOVÁ A OBŘADNÍ KULTURA NA VALAŠSKU

   Jana Tichá. Rok vydání: 2022

Její geneze a identifikace na počátku třetího tisíciletí  (na příkladech z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska)

Monografie etnoložky, religionistky a kurátorky sbírek Jany Tiché představuje výroční zvyky, obyčeje, obřady a slavnosti moravského Valašska v průběhu celého kalendářního roku. Prostřednictvím vybraných příkladů z Rožnovska, Valašskomeziříčska a Vsetínska se seznámíme nejen s jejich historickou podobou, ale i soudobými pozůstatky v kontextu proměňující se společnosti. Publikaci vedle historických fotografií z muzejních a archivních fondů, včetně soukromých sbírek, doprovázejí ilustrace rožnovské výtvarnice Ludmily Vaškové.

Cena: 360 Kč, kontakt pro objednávky


 Muzeum v srdci: Půlstoletí Valašského muzea ve vzpomínkách pracovníků

   Petr Liďák (ed.). Rok vydání: 2020

 

Jubilejní tisk k 95. výročí založení Valašského muzea v přírodě přibližuje vývoj a budování jedinečné paměťové instituce od roku 1955 po přelom století osobitým pohledem čtrnácti muzejních pracovníků – pamětníků. Jejich očima čtenář pronikne často pod pokličku oficiální a známé historie. Jednotlivé vzpomínkové texty doprovází černobílé snímky vybrané z bohatého fotoarchivu muzea, z nichž mnohé nebyly doposud publikovány a vhodně dotváří obraz muzejního dění druhé poloviny 20. století.  

Cena: 330 Kč, kontakt pro objednávky


   Jak šel Janek do světa učit se řemeslu

   Václav Michalička

   Rok vydání: 2020

 

Knížka s krásnými ilustracemi rožnovské malířky Ludmily Vaškové přivede dětské čtenáře do prostředí beskydských hor, po kterých putuje mladík jménem Janek. Zatímco všichni jeho bratři se věnují svému řemeslu, Janek zatím neví, čím chce být. A tak se vydává do světa na zkušenou. Při svém putování si osvojuje nejrůznější dovednosti – jak vyrobit nůž-křivák, klobouk z choroše či bič, jak ukroutit metlu, jak vypálit dřevěné uhlí nebo co musí umět takový forman. Knížka děti seznámí formou pohádkového příběhu s málo známými i již téměř zaniklými tradičními řemesly.   

Cena: 230 Kč, kontakt pro objednávky


   Jiskřičky naděje: Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové

   Jiřina Gryczová-Koláčková. Rok vydání 2017 a 2020

 

Po třech letech se dočkala dotisku úspěšná kniha vzpomínek učitelky z Horní Bečvy. Před čtvrtstoletím sepsala své životní osudy, které byly uloženy v archivu Valašského muzea v přírodě. V knize se navrací do dětství a mladých let prožitých na Valašsku, Slovensku a Těšínsku, k příběhům, lidem a vzpomínkám, které tvořily její život. Kniha je nejen poutavým čtením, ale také hodnotným etnologickým pramenem.

Cena: 250 Kč, kontakt pro objednávky


   Libušín: Vzkříšení slavné stavby Dušana Jurkoviče

   Šárka Fidrichová, Olga Holišová, Jindřich Ondruš, Libor Teplý, Jan Všetečka. Rok vydání: 2020

 

Dvanáct textových příspěvků a několik desítek časosběrných barevných a černobílých fotografií autora Libora Teplého provede čtenáře obdobím šesti let obnovy architektonického díla Dušana Jurkoviče, jež vzniklo v letech 1897–1899. První část knihy obsahuje podrobný exkurs do historie Libušína a Pusteven a shrnuje tvorbu Dušana Jurkoviče nejen v souvislosti s Pustevnami. Druhá část se věnuje obnově památky po ničivém požáru v roce 2014.

Cena: 390 Kč, kontakt pro objednávky


  Zvŕtaný aneb Cesta jednoho málem zapomenutého tance

  Klára Císaríková a Lucie Navrátilová (eds.). Rok vydání: 2020

 

Zvŕtaný z Velkých Karlovic, jeden z nejstarších párových tanců na Valašsku, by nejspíš upadl v zapomnění nebýt Zdeňka Kašpara. Zapsal jej při svých terénních výzkumech v 50. letech 20. století a později jej zrekonstruoval prostřednictvím souboru Jasénka ze Vsetína. Tento tanec svým charakterem dokládá bohatou hudebně-taneční tradici v místech, kde byla valašská kultura zakořeněná a na dlouhá léta také uchráněná proti vnějším vlivům. V knize je věnována pozornost historii a zápisu tohoto tance, ale i jeho dalším cestám, které vedly i napříč dalšími valašskými soubory. Publikace zároveň obsahuje technický popis tance včetně jeho zasazení do kontextu ostatních valašských lidových tanců. Ze zachycených rozhovorů vyplývá vztah tanečníků ke zvŕtanému jak v počátku jeho zpracování ve folklorním hnutí, tak v současné době. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou a notovými zápisy tanečních písní.

Cena: 380 Kč,Folklorní spolek Jasénka - kontakt pro objednávky


   Muzea v přírodě v České republice: Teoretická a metodická východiska

   Radek Bryol, Jan Dolák, Lenka Drápalová, Jana Koudelová, Jiří Langer. Rok vydání: 2020

 

Metodický text je určen především muzeím v přírodě a památkám, které mají rysy tohoto typu muzejní instituce. Metodika se ve svém úvodu věnuje problematice muzejnictví v přírodě v ČR obecně, vymezuje důležitou terminologii včetně definování jednotlivých pojmů. Stěžejní část se zabývá charakteristikou východisek pro realizaci muzea v přírodě, procesem plánování a realizace jeho expozic a popisuje předpoklady pro kvalitní odbornou a provozní činnost. Užitečné přílohy obsahují například přehled oborové literatury nebo soupis muzeí v přírodě v České republice.

Cena: zdarma, kontakt pro objednávky


 Muzea v přírodě: Jedinečná cesta muzejnictví

  Eva Kuminková (ed.). Rok vydání: 2019

 

Publikace vydaná Metodickým centrem pro muzea v přírodě při NNvP vznikla ze zkušeností pracovníků českých muzeí v přírodě a jejím posláním je tyto zkušenosti předávat dál a roznítit další diskuzi nad důležitými oborovými otázkami. Ty se týkají koncipování takových muzeí, jejich role a funkce ve společnosti, ale především praktických problémů, které jejich provoz provázejí, ať už na úrovni uchování či prezentace kulturního dědictví nebo na úrovni jejich managementu a ukotvení v rámci oborové i neoborové legislativy.

Ke stažení 

Cena: zdarma, kontakt pro objednávky 


  Upomínka z Rožnova: Padesát let dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě

  Petr Liďák a kol. Rok vydání: 2018

 

Publikace pojednává o jedinečné výrobě upomínkových předmětů, která od 60. let 20. století probíhala v muzejní Dílně lidové umělecké výroby a jíž vtisknul nezaměnitelný charakter profesor Karel Langer. Suvenýry z Valašského muzea vycházely z tvarosloví konkrétních sbírkových předmětů a odkazovaly na tradiční rukodělné zpracování. Staly se tak svébytným fenoménem své doby. Kniha dále obsahuje pojednání o vývoji upomínkové tvorby v oblasti tradiční lidové kultury od jejích kořenů, které spadají do doby uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské.

Cena: 290 Kč, kontakt pro objednávky


  Lidová strava na Valašsku 

  Jaroslav Štika. Rok vydání 2018

 

Nové vydání knihy Lidová strava na Valašsku pojednává o řádu stravování, stolování, přípravě jídel a jídelníčku a jejich proměně v toku času. Zachycuje rozdíly ve stravování majetných a chudých obyvatel Valašska a dotýká se rovněž života rodiny, zvláště povinností a životního rytmu hospodyně. Lidová strava je zasazena do kontextu regionu Valašsko a přibližuje životosprávu jeho obyvatel, jejich názory a obyčeje, radosti i strasti.

Cena: 300 Kč, kontakt pro objednávky


  Cestou napříč obory a krajinami: K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra

  Juraj Podoba − Radek Bryol (eds.). Rok vydání 2017

 

Monografie byla vydána k významnému životnímu jubileu historika, etnologa a muzeologa, PhDr. Jiřího Langra, Csc., renomovaného vědce, zabývajícího se problematikou kulturního dědictví, jeho záchranou a prezentací, se zaměřením na výzkum tradiční stavební kultury a bydlení. V příspěvcích bývalých kolegů a přátel se dovídáme o jeho bohatém profesním životě a cestách za novými výzvami. Publikace obsahuje kompletní soupis prací dr. Jiřího Langra a je doplněna jeho fotografiemi a kresbami. 


  Jak jde kroj, tak se stroj

  Lenka Drápalová − Jana Tichá. Rok vydání 2017

 

Obsáhlý katalog vydaný u příležitosti zpřístupnění stejnojmenné reprezentativní expozice přináší vedle úvodních textů pojednávajících o základních znacích a vývoji kroje v regionu Valašsko také početný soubor barevných fotografií sbírkových předmětů, dokladujících pestrou, a pro některé čtenáře možná až překvapivou, škálu tradičního odívání na Valašsku. Katalog je opatřen také rozsáhlou bibliografií.

Zde ke stažení.


  Dřevěný svět Josefa Heji a řezbáři Hejova nožíku

  Jana Tichá − Lenka Kučerová (eds.). Rok vydání 2016

 

Katalog stejnojmenné výstavy, uskutečněné ve Valašském muzeu v přírodě, provází tvorbou lidového řezbáře Josefa Heji (1902−1985) z Halenkova−Dinotice. Přestože se tvorba Josefa Heji uzavřela již před třiceti lety, stále oslovuje svou fantazií, prostotou a zároveň věrohodností, zachycující svět, jenž zanikl spolu s jeho generací. Katalog současně seznamuje s neprofesionálním řezbářstvím v oblasti západokarpatského oblouku a představuje řezbáře Hejova nožíku – setkání řezbářů, které se koná každoročně ve Valašském muzeu. Jejichž tvorba, stejně jako tvorba Josefa Heji, je zastoupena ve sbírce muzea.

Cena: 280 Kč, kontakt pro objednávky


  Vzpomínky z Jasenné

  Anna Kutějová. Rok vydání 2016

 

Svým blízkým, stejně jako zájemcům o tradiční lidovou kulturu, zanechala Anna Kutějová rukopisné vzpomínky sepsané v letech 1958−1963. Jejich prostřednictvím se můžeme vrátit v čase do Jasenné, jihovalašské obce na přelomu devatenáctého a dvacátého století, a spolu s autorkou prožívat dny naplněné prací a povinnostmi, ale také slavnostními okamžiky a zábavou. Zdařilá publikace je doplněna zajímavými historickými fotografiemi z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Moravského zemského muzea v Brně.

Cena: 250 Kč, kontakt pro objednávky


  Muzeum a identita: Etnologické pohledy

  Jana Tichá (ed.). Rok vydání 2016

 

Kolektiv autorů publikace, především etnologů a muzejních profesionálů z České republiky i ze Slovenska, se v několika tematických celcích zabývá vztahem mezi muzeem a identitou z různých úhlů pohledu. Kniha se zaměřuje především na roli institucí při vytváření regionální identity a ukazuje na příkladech mnoha lokálních muzeí a místních společenství význam etnografického muzejnictví. Kromě toho zde čtenář nalezne pojednání o specifičnosti muzeí v přírodě, kultuře menšin a teorii základních souvisejících pojmů.


 Uchováno budoucím generacím: Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v           Rožnově pod Radhoštěm

 Eva Románková (ed.). Rok vydání 2015

 

Výpravná publikace sestavená u příležitosti devadesátého výročí založení muzea odhaluje bohatství sbírek tvořených v muzeu od začátku dvacátého století dodnes. Nejen zájemcům o tradiční lidovou kulturu, ale i široké veřejnosti, představuje podstatné události z historie muzea, jeho budování a především nejzajímavější exempláře muzejních sbírek. Prostřednictvím bohaté fotografické přílohy umožňuje vstoupit i do jinak nepřístupných depozitářů.

Cena: 399 Kč, kontakt pro objednávky


  Malovaná jizba: Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18. − 1. polovina    20. století)

   Jana Tichá − Petr Liďák a kol. Rok vydání 2012

 

První část publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě nabízí čtyři zajímavé studie, jejichž hlavním tématem je lidový nábytek a umělecké řemeslo. Čtenáři se mohou blíže seznámit s ornamentem a ornamentikou valašského lidového nábytku, ale i porcelánu či oděvu. Druhou část publikace tvoří katalog stejnojmenné výstavy, představující umělce – reprezentanty lidové ornamentiky – s ukázkami jejich tvorby. Kniha potěší nejen odbornou, ale i laickou veřejnost.

Cena: 280 Kč, kontakt pro objednávky


  Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko

  Barbora Jarošová, Petr Liďák, Václav Michalička. Rok vydání 2011

 

Kniha přináší přehled o historii a současnosti tradiční rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko. Seznamuje s kolářským řemeslem, košíkářstvím, výrobou hraček, krpců a dalšími dochovanými řemeslnými technikami. Publikace je doplněna jmenným seznamem výrobců a řemeslníků a také CD s dokumentárními nahrávkami řemeslných pořadů.

Cena: 70 Kč, kontakt pro objednávky


  Hračky z Nového Hrozenkova: Historie zaniklé výroby

  Petr Liďák. Rok vydání 2010

 

Kniha představuje dnes již zaniklou výrobu hraček v obci Nový Hrozenkov v období druhé světové války, vycházející ze spolupráce výtvarníka Karla Langra a domácích výrobců. Publikace poskytuje výsledek terénního výzkumu v obci a studia archivních pramenů autora, studii o počátcích české umělecké hračky a seznamuje s osobností Karla Langra. Druhou část publikace tvoří katalog výtvarných návrhů a hraček ze sbírek našich muzeí.


  Dřevěné městečko

  Lenka Drápalová. Rok vydání 2007, 2009, 2014

 

Jedná se o průvodce po nejstarším areálu muzea doplněný barevnými snímky městečka, ale i pořadů Valašského roku, které se zde konají. Prostřednictvím popisu a mnoha barevných fotografií si prohlédnete Kostel svaté Anny z Větřkovic a projdete se po Valašském Slavíně, čestném místě pro ukládání ostatků významných osobností Valašska. Dozvíte se také o historii roubených domů, které původně stály na rožnovském náměstí, a o dalších zajímavých stavbách s dlouhou historií.

Cena: 125 Kč, kontakt pro objednávky


  Mlýnská dolina

  Petr Liďák. Rok vydání 2010

 

Průvodce vás zavede do nejmladšího areálu, kde jsou umístěny vzácné technické stavby na vodní pohon. Mlýn, pila a valcha převezené z Velkých Karlovic stále znovu překvapují návštěvníky svou funkčností a řemeslnou dokonalostí. Neméně přitažlivý je hamr, připomínka na zpracování železa v Beskydech nebo lisovna oleje ze 17. století a další zajímavé stavby užívané pro technické účely.

Cena: 125 Kč, kontakt pro objednávky


  Valašská dědina

  Helena Cviklová a kol. Rok vydání 2009, 2010

 

Průvodce po nejrozsáhlejším areálu Valašského muzea v přírodě vám představí život různých sociálních vrstev obyvatel valašské vesnice v období od konce 18. do poloviny 20. století. Prostřednictvím lidových staveb, okolního přírodního prostředí a vybavených interiérů jsou ve Valašské dědině interpretovány různé aspekty života, od každodennosti přes zemědělské hospodaření, řemesla a jiné způsoby obživy, lidové zvyky a kulturu, až po stránku duchovní.

Cena: 125 Kč, kontakt pro objednávky


  Pustevny

  Radek Hasalík. Rok vydání 2008, 2009

 

Kniha představuje bohatou historii významného horského střediska v Moravskoslezských Beskydech, doplněnou historickými fotografiemi celého areálu, ale i interiéru jedinečných staveb architekta Dušana Jurkoviče. Autor Radek Hasalík se zabývá bádáním o Radhošti, Pustevnách a osobnosti Dušana Jurkoviče více jak dvě desetiletí.

Cena: 125 Kč, kontakt pro objednávky

Připravované akce

Jaro na dědině

Valašská dědina
Přijměte pozvání do areálu Valašské dědiny, který ožije tradičními řemesly, vůněmi pokrmů či muzikou a zpěvy jarního období.

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka