Publikační činnost

Upomínka z Rožnova: Padesát let dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě

Petr Liďák a kol.

Rok vydání: 2018

Publikace pojednává o jedinečné výrobě upomínkových předmětů, která od 60. let 20. století probíhala v muzejní Dílně lidové umělecké výroby a jíž vtisknul nezaměnitelný charakter profesor Karel Langer. Suvenýry z Valašského muzea vycházely z tvarosloví konkrétních sbírkových předmětů a odkazovaly na tradiční rukodělné zpracování. Staly se tak svébytným fenoménem své doby. Kniha dále obsahuje pojednání o vývoji upomínkové tvorby v oblasti tradiční lidové kultury od jejích kořenů, které spadají do doby uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské.

Lidová strava na Valašsku 

Jaroslav Štika

Rok vydání 2018

Nové vydání knihy Lidová strava na Valašsku pojednává o řádu stravování, stolování, přípravě jídel a jídelníčku a jejich proměně v toku času. Zachycuje rozdíly ve stravování majetných a chudých obyvatel Valašska a dotýká se rovněž života rodiny, zvláště povinností a životního rytmu hospodyně. Lidová strava je zasazena do kontextu regionu Valašsko a přibližuje životosprávu jeho obyvatel, jejich názory a obyčeje, radosti i strasti.

Cestou napříč obory a krajinami: K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra

Juraj Podoba − Radek Bryol (eds.)

Rok vydání 2017

Monografie byla vydána k významnému životnímu jubileu historika, etnologa a muzeologa, PhDr. Jiřího Langra, Csc., renomovaného vědce, zabývajícího se problematikou kulturního dědictví, jeho záchranou a prezentací, se zaměřením na výzkum tradiční stavební kultury a bydlení. V příspěvcích bývalých kolegů a přátel se dovídáme o jeho bohatém profesním životě a cestách za novými výzvami. Publikace obsahuje kompletní soupis prací dr. Jiřího Langra a je doplněna jeho fotografiemi a kresbami. 

Jak jde kroj, tak se stroj

Lenka Drápalová − Jana Tichá

Rok vydání 2017

Obsáhlý katalog vydaný u příležitosti zpřístupnění stejnojmenné reprezentativní expozice přináší vedle úvodních textů pojednávajících o základních znacích a vývoji kroje v regionu Valašsko také početný soubor barevných fotografií sbírkových předmětů, dokladujících pestrou, a pro některé čtenáře možná až překvapivou, škálu tradičního odívání na Valašsku. Katalog je opatřen také rozsáhlou bibliografií.

Jiskřičky naděje

Jiřina Gryczová-Koláčková

Rok vydání 2017

Učitelka Jiřina Gryczová, narozená v obci Horní Bečva, před čtvrtstoletím sepsala své životní osudy, které byly uloženy v archivu Valašského muzea v přírodě. Edice rukopisu Jiskřičky naděje čtenářům předkládá jejich ucelené zpracování. Návraty do dětství a mladých let byly pro autorku příležitostí znovu prožívat jednotlivé příběhy a také pomyslnou cestou k opětovnému setkávání s lidmi, kteří patřili do jejího pestrého života na Valašsku, Slovensku i Těšínsku. Kniha je nejen poutavým čtením, ale také hodnotným etnologickým pramenem.

Dřevěný svět Josefa Heji a řezbáři Hejova nožíku

Jana Tichá − Lenka Kučerová (eds.)

Rok vydání 2016

Katalog stejnojmenné výstavy, uskutečněné ve Valašském muzeu v přírodě, provází tvorbou lidového řezbáře Josefa Heji (1902−1985) z Halenkova−Dinotice. Přestože se tvorba Josefa Heji uzavřela již před třiceti lety, stále oslovuje svou fantazií, prostotou a zároveň věrohodností, zachycující svět, jenž zanikl spolu s jeho generací. Katalog současně seznamuje s neprofesionálním řezbářstvím v oblasti západokarpatského oblouku a představuje řezbáře Hejova nožíku – setkání řezbářů, které se koná každoročně ve Valašském muzeu. Jejichž tvorba, stejně jako tvorba Josefa Heji, je zastoupena ve sbírce muzea.

Vzpomínky z Jasenné

Anna Kutějová

Rok vydání 2016

Svým blízkým, stejně jako zájemcům o tradiční lidovou kulturu, zanechala Anna Kutějová rukopisné vzpomínky sepsané v letech 1958−1963. Jejich prostřednictvím se můžeme vrátit v čase do Jasenné, jihovalašské obce na přelomu devatenáctého a dvacátého století, a spolu s autorkou prožívat dny naplněné prací a povinnostmi, ale také slavnostními okamžiky a zábavou. Zdařilá publikace je doplněna zajímavými historickými fotografiemi z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Moravského zemského muzea v Brně.

 

Muzeum a identita: Etnologické pohledy

Jana Tichá (ed.)

Rok vydání 2016

Kolektiv autorů publikace, především etnologů a muzejních profesionálů z České republiky i ze Slovenska, se v několika tematických celcích zabývá vztahem mezi muzeem a identitou z různých úhlů pohledu. Kniha se zaměřuje především na roli institucí při vytváření regionální identity a ukazuje na příkladech mnoha lokálních muzeí a místních společenství význam etnografického muzejnictví. Kromě toho zde čtenář nalezne pojednání o specifičnosti muzeí v přírodě, kultuře menšin a teorii základních souvisejících pojmů.

Uchováno budoucím generacím: Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Eva Románková (ed.)

Rok vydání 2015

Výpravná publikace sestavená u příležitosti devadesátého výročí založení muzea odhaluje bohatství sbírek tvořených v muzeu od začátku dvacátého století dodnes. Nejen zájemcům o tradiční lidovou kulturu, ale i široké veřejnosti, představuje podstatné události z historie muzea, jeho budování a především nejzajímavější exempláře muzejních sbírek. Prostřednictvím bohaté fotografické přílohy umožňuje vstoupit i do jinak nepřístupných depozitářů.

Malovaná jizba: Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18. − 1. polovina 20. století)

Jana Tichá − Petr Liďák a kol.

Rok vydání 2012

První část publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě nabízí čtyři zajímavé studie, jejichž hlavním tématem je lidový nábytek a umělecké řemeslo. Čtenáři se mohou blíže seznámit s ornamentem a ornamentikou valašského lidového nábytku, ale i porcelánu či oděvu. Druhou část publikace tvoří katalog stejnojmenné výstavy, představující umělce – reprezentanty lidové ornamentiky – s ukázkami jejich tvorby. Kniha potěší nejen odbornou, ale i laickou veřejnost.

Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko

Barbora Jarošová, Petr Liďák, Václav Michalička

Rok vydání 2011

Kniha přináší přehled o historii a současnosti tradiční rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko. Seznamuje s kolářským řemeslem, košíkářstvím, výrobou hraček, krpců a dalšími dochovanými řemeslnými technikami. Publikace je doplněna jmenným seznamem výrobců a řemeslníků a také CD s dokumentárními nahrávkami řemeslných pořadů.

Hračky z Nového Hrozenkova: Historie zaniklé výroby

Petr Liďák

Rok vydání 2010

Kniha představuje dnes již zaniklou výrobu hraček v obci Nový Hrozenkov v období druhé světové války, vycházející ze spolupráce výtvarníka Karla Langra a domácích výrobců. Publikace poskytuje výsledek terénního výzkumu v obci a studia archivních pramenů autora, studii o počátcích české umělecké hračky a seznamuje s osobností Karla Langra. Druhou část publikace tvoří katalog výtvarných návrhů a hraček ze sbírek našich muzeí.

Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Oldřich Šuléř

Rok vydání 2010

Obrazová publikace vydaná u příležitosti osmdesátého pátého výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vás provede areály Dřevěného Městečka, Mlýnské doliny, Valašské dědiny a podíváte se i na Pustevny. Dozvíte se, jak vznikl Valašský rok a také co každoročně nabízí. Kniha obsahuje velký soubor barevných fotografií z archivu muzea.

Dřevěné městečko

Lenka Drápalová

Rok vydání 2007, 2009, 2014

Jedná se o průvodce po nejstarším areálu muzea doplněný barevnými snímky městečka, ale i pořadů Valašského roku, které se zde konají. Prostřednictvím popisu a mnoha barevných fotografií si prohlédnete Kostel svaté Anny z Větřkovic a projdete se po Valašském Slavíně, čestném místě pro ukládání ostatků významných osobností Valašska. Dozvíte se také o historii roubených domů, které původně stály na rožnovském náměstí, a o dalších zajímavých stavbách s dlouhou historií.

Mlýnská dolina

Petr Liďák

Rok vydání 2010

Průvodce vás zavede do nejmladšího areálu, kde jsou umístěny vzácné technické stavby na vodní pohon. Mlýn, pila a valcha převezené z Velkých Karlovic stále znovu překvapují návštěvníky svou funkčností a řemeslnou dokonalostí. Neméně přitažlivý je hamr, připomínka na zpracování železa v Beskydech nebo lisovna oleje ze 17. století a další zajímavé stavby užívané pro technické účely.

Valašská dědina

Helena Cviklová a kol.

Rok vydání 2009, 2010

Průvodce po nejrozsáhlejším areálu Valašského muzea v přírodě vám představí život různých sociálních vrstev obyvatel valašské vesnice v období od konce 18. do poloviny 20. století. Prostřednictvím lidových staveb, okolního přírodního prostředí a vybavených interiérů jsou ve Valašské dědině interpretovány různé aspekty života, od každodennosti přes zemědělské hospodaření, řemesla a jiné způsoby obživy, lidové zvyky a kulturu, až po stránku duchovní.

Pustevny

Radek Hasalík

Rok vydání 2008, 2009

Kniha představuje bohatou historii významného horského střediska v Moravskoslezských Beskydech, doplněnou historickými fotografiemi celého areálu, ale i interiéru jedinečných staveb architekta Dušana Jurkoviče. Autor Radek Hasalík se zabývá bádáním o Radhošti, Pustevnách a osobnosti Dušana Jurkoviče více jak dvě desetiletí.

Odívání Rožnovanů: Čtení o rožnovském kroji

Marie Brandstettrová

Rok vydání 2007

Publikace přináší shrnutí poznatků o oděvu Rožnovanů v posledních dvou stoletích, získané vyhodnocením dnes známých materiálů archivní povahy, publikovaných odborných prací a především muzejních sbírek. Kniha svému čtenáři pomůže lépe se orientovat na cestách proměn lidového oděvu v kdysi malém venkovském městě, v Rožnově pod Radhoštěm. Je doplněna historickými snímky a kresbami.

Připravované akce

Aktuálně

Ohlédnutí za rokem 2020

Na začátku roku bývá zvykem bilancovat a hodnotit uplynulý rok. Nejinak je tomu i ve Valašském muzeu v přírodě. V roce 2020 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 227 782 návštěvníků. Důsledkem pandemie koronaviru je to o 136 358 osob méně než v roce předešlém.

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka