Podhorské pastviny

Podhorské pastviny / Foothill pastures

Pastviny vznikaly na těžce obhospodařovatelných místech v okrajových polohách horských a podhorských obcí. Pestrou škálu porostů zastupuje v areálu Kolibisek smíšená pastvina se solitérními keři, ovocnými stromy a drobnými houštinami. Na rozdíl od kosených luk se podhorské pastviny odlišují zejména průběžným hnojením dobytčími výkaly, udusanými koridory vznikajícími pomocí kopyt hospodářských zvířat a výskytem pastevních plevelů.

Zatímco tradiční pastva ovcí spočívala v pomalém převádění stáda, dnešní způsob pastvy v ohradách vede k omezenému pohybu zvířat po ploše. Ke každé větší usedlosti kdysi patřilo i pole a pasínky, které se nacházely dále od usedlosti. Aby lidé nemuseli každý den vyhánět dobytek na pastvu, postavili si na těchto vzdálených místech své chlévy. Na tento typ staveb odkazují letní chlévy z Nového Hrozenkova, které jsou součástí areálu.

Největší stavbou podhorské částí Kolibisek bude panská salaš z poloviny 17. století, kterou provozovali majitelé Rožnovského panství. Jelikož se do dnešních dnů nedochovala, připravujeme její rekonstrukci na základě archeologických nálezů a obrazových dokladů. Velký ovčín poslouží jako provozní zázemí a místo občerstvení, odpočinku i konání kulturních akcí. Tento krajinný typ bude dále reprezentovat chlév pro zimní ustájení ovcí z přelomu 19. a 20. století přesunutý z Nýdku na Těšínsku a hájovna z Valašské Bystřice s kanceláří správy polesí a bytem hajného z 50. let 20. století. Tímto se řadí mezi nejmladší expoziční prostředí muzea. K hájovně přiléhá i kůlna vybavená nářadím k těžbě a opracování dřeva. Jako ukázka rekreační stavby bude sloužit tzv. Pospíchalova chata z poloviny 20. století.

Připravované akce

Aktuálně

Prázdninové aktivity

Od července do srpna jsme pro Vás připravili aktivity, kterými si můžete zpestřit prohlídku areálu Valašské dědiny nebo si můžete zahrát příběhovou hru v Dřevěném městečku Více