Školní zahrada

Pozitivní vztah českých škol k přírodě výrazně ovlivnily myšlenky a zásady pedagoga J. A. Komenského (1592–1670). Z nich vycházeli čeští učitelé v průběhu 19. století, kdy se na našem území obsahově i organizačně formoval školský systém. Snahu o budování zahrad při školách však vidíme již dříve, a to v souvislosti s vydáním Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií v roce 1774. Na přelomu 18. a 19. století sloužily zahrady, zatím spíše coby pozemky přidělené od obce, jako prostředek obživy chudých učitelů. Tito přirozeně mívali vztah k hospodářským a zahradnickým pracím a předpokládalo se, že své poznatky mohou dále předávat svým žákům.

S historickým vývojem v našich zemích docházelo postupně k vydání několika významných nařízení ve vztahu ke školním zahradám, k jejich velikosti, členění, ale i k výuce v nich, což s sebou přinášelo kvalitativní posun. Obsáhlá instrukce zemské školní rady, vydaná v roce 1900 pro Moravu kromě jiného stanovila, že: „úplná školní zahrada obsahuje: 1. oddělení ovocnářské, 2. oddělení zelinářské, 3. oddělení plodin rolnických, 4. v krajinách vinařských oddělení pro pěstování révy, v krajinách lesních oddělení ku pěstování lesního stromoví, 5. květinám věnovati zvláštní pozornost na vhodných místech zahrady, 6. přiměřeně zařízený včelník nemá chyběti, ptačí budky a pítka pro ptáky zřizovati“ atd. Školy měly možnost požádat o finanční příspěvek – subvenci, jejíž obdržení však záviselo na doporučení instruktora pro školní zahrady. Děti byly v rámci školní výuky vedeny k práci venku, respektive ke vztahu k přírodě vůbec. Učitelé organizovali poučné výlety a všeobecně prospěšné akce, např. Slavnosti stromů.

Naše zahrada při obecné škole z Velkých Karlovic – Miloňova ilustruje existenci školních zahrad a jejich stanovené členění. Podle archivních pramenů zde školní zahrada skutečně existovala, avšak námi pěstované rostliny jsou zobecněním možností pěstovaných druhů v období před druhou světovou válkou. Skleněné zahradní koule jsou připomínkou  produkce místních skláren. Bývaly oblíbeným okrasným prvkem zahrad a zahrádek.

Prezentované historické fotografie jsou uloženy zde: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Vsetín, Okresní školní výbor Valašské Meziříčí, inv. č. 267 a 195, karton 48.

 

 

 

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka