Začalo dláždění fojtského dvora

Po ukončení hlavní návštěvnické sezóny začaly práce na zpevnění povrchu ve dvoře Fojtství z Velkých Karlovic v areálu Dřevěného městečka

Nádvoří Fojtství z Velkých Karlovic bylo doposud převážně zatravněné, místy zpevněné štěrkem a dešťové vody byly volně svedeny průsakem do podloží. „Z důvodu ochrany historického objektu a jeho přilehlých budov jsme se rozhodli celý prostor odvodnit a vydláždit kamennými štěty. V celé ploše bude nejprve proveden výkop stávající zeminy, který bude zasypaný hutněnou štěrkodrtí, následně kamenivem a do pískového lože bude ručně provedeno uložení štětu,“ popsal aktuální postup prací Milan Gesierich, technický náměstek.  

Horní povrch plochy bude zhutněn vrstvou zeminy tak, aby vyplňovala mezery mezi kamennými štěty. Zpevnění bude vyspádováno a napojeno na odvodnění do navržené uliční vpusti a odtud pomocí potrubí do stávajícího potůčku tekoucího Dřevěným městečkem. V místě s kontaktem se zelení bude zpevněná plocha kvůli zabezpečení stability ve vodorovném směru lemována větším kamenným štětem. Plocha nebude opatřena žádnými betonovými prvky a bude vzhledově připomínat dobovou dlažbu.

„Práce na zpevnění Fojtského dvora by měly být hotové do konce listopadu a rozpočet na realizaci činí 1.505.119,81Kč včetně DPH,“ sdělil Jindřich Ondruš, ředitel muzea.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka