Nabídka volného pracovního místa

všeobecná účetní 

Národní muzeum v přírodě, organizační složka Valašské muzeum v přírodě přijme do pracovního poměru:

Pracovní místo/funkce:   Všeobecná účetní

Náplň práce:

 • samostatně provádí ucelený soubor účetních operací na jednotlivých účtech na úseku hmotného a nehmotného dlouhodobého a krátkodobého majetku a zásob, včetně stanovení způsobu zatřídění do odpisových skupin a zúčtování odpisů, včetně vyřazování nepotřebného majetku
 • samostatně provádí ucelený soubor účetních operací v oblasti zúčtovacích vztahů k odběratelům
 • zajišťuje fyzické inventury majetku a zásob, včetně všech inventurních sestav a zúčtování (přírůstky, úbytky, manka, škody)
 • vede skladovou evidenci, včetně zaúčtování, provádí průběžnou kontrolu skladů
 • zajišťuje kalkulaci a přeúčtování vnitropodnikových nákladů
 • zpracovává výkazy o majetku 
 • zpracovává roční odpisové plány dlouhodobého majetku
 • zajišťuje označování nově nakoupeného majetku inventárním číslem
 • zajišťuje agendu nájemních smluv s finančním plněním – evidenci, zúčtování (vč. časového rozlišení), fakturaci, úhrady, vymáhání (penalizační faktury)
 • vystavuje faktury odběratelům za služby, zboží, nájem, provádí přefakturaci energie, v návaznosti na smlouvy
 • vede evidenci pohledávek
 • připravuje podklady pro účetní audit, daňové a finanční kontroly za zpracovávané oblasti
 • ukládá, uschovává a archivuje účetní písemnosti a záznamy
 • podílí se na zpracování účetních závěrek, roční výroční zprávy a na tvorbě návrhu rozpočtu  NMvP
 • zpracovává ekonomické informace k řízení a rozhodování vedení NMvP. Podílí se na pracích spojených s organizací inventurních prací

Obecné

 • řídí se organizačním a pracovním řádem NMvP, dodržuje právní a obecně závazné předpisy a vnitřní směrnice NMvP
 • odpovídá za svědomitě a řádně odvedenou práci, provedenou podle svých sil, znalostí a schopností
 • plně využívá pracovní dobu k výkonu svěřených prací
 • plní včas a kvalitně pokyny, úkoly a cíle vydané a uložené přímým nadřízeným
 • dodržuje zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci
 • řádně hospodaří se svěřenými prostředky
 • chrání a střeží majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím v rámci svých možností
 • dodržuje zásadu nepoužívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky na pracovišti zaměstnavatele v pracovní době i mimo tato pracoviště
 • účastní se školení zajišťovaného zaměstnavatelem
 • plní další úkoly dle pokynů přímého nadřízeného, případně ředitele NMvP.

Místo výkonu práce:

Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm

Platové zařazení: 8 platová třída dle Nařízení vlády 341/2017 Sb., platných platových předpisů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1.

Možný nástup: od 1. 11. 2021

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následným prodloužením na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce.


Požadavky na výkon funkce:

Zaměstnavatel požaduje: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky, znalost podvojného účetnictví a daňových zákonů, zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona o rozpočtových pravidlech, tvůrčí a koncepční myšlení, komunikativnost, organizační schopnosti, spolehlivost, flexibilitu, loajalitu, ochotu dále se vzdělávat, znalost práce na PC na velmi dobré úrovni, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz skupiny B.

Požadavky na zpracování žádosti o přijetí:

 1. motivační dopis
 2. přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a titulu uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • korespondenční adresa
  • telefonní kontakt a email uchazeče
 3. strukturovaný životopis
 4. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 odst. 2. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení nebudou vráceny.

Lhůta pro přijímání přihlášek 24. 9. 2021.

Místo a způsob podání přihlášky:

 1. písemně na adresu Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm
 2. emailem na adresu vera.cabova@nmvp.cz

Doplňující informace

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, vybrané uchazeče budeme sami kontaktovat, tzn., pokud se Vám neozveme s pozvánkou k pohovoru, znamená to, že jste nebyli vybráni.

Národní muzeum v přírodě si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Bližší informace na tel. čísle 571 757 131 (ing. Věra Cábová, ekonomický náměstek)

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 9.9.2021

 

 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka