Hledáme nájemce objektů Libušín a Maměnka

Národní muzeum v přírodě vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

NA NÁJEM PROSTOR ZAŘÍZENÍ RESTAURAČNÍHO TYPU

OBJEKTU MAMĚNKA A OBJEKTU LIBUŠÍN

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PROSTŘEDNÍ BEČVA, OBEC PROSTŘEDNÍ BEČVA

1. Vyhlašovatel

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 000 98 604

Zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

2. Zastupující osoba

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 619 72 690

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová

Kontaktní údaje: email: recte@recte.cz, datová schránka: zxhwt2n, telefon +420 734 260 410

3. Předmět plnění – nájem zařízení restauračního a ubytovacího typu

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva, k provozování a) hostinské činnosti a b) ubytovacích služeb, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách tohoto výběrového řízení.

4. Zadávací podmínky výběrového řízení

Zájemci obdrží zadávací podmínky tohoto výběrového řízení bezúplatně na základě písemné nebo elektronické žádosti na adrese zastupující osoby (viz bod 2). Písemná nebo elektronická žádost musí obsahovat minimálně tyto údaje: Označení zájemce (právnická nebo fyzická osoba), adresa jeho sídla, IČO, označení oprávněné osoby zájemce, telefonní číslo, emailová adresa, označení datové schránky, pokud ji má zájemce zřízenou. Zájemci mají možnost prohlídky předmětu nájmu dne 1. 7. 2020 od 11:00 hodin se srazem před objektem Libušína na Pustevnách. Vyhlašovatel doporučuje, aby zájemce o prohlídku místa plnění zaslal na email recte@recte.cz informaci o tom, že se zástupce zájemce prohlídky místa plnění zúčastní.

5. Doba trvání nájmu

Nájem bude sjednán na dobu určitou 60 měsíců. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách tohoto výběrového řízení.

6. Způsob a lhůta pro podávání nabídek, lhůta prohlídky místa nájmu

Nabídky se podávají v písemné podobě v uzavřené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MAMĚNKA / LIBUŠÍN – NEOTEVÍRAT, ve které budou dvě vyhotovení nabídek, přičemž jedno vyhotovení bude označeno jako ORIGINÁL NABÍDKY a druhé jako KOPIE NABÍDKY. Nabídka zájemce bude rovněž označena názvem zájemce a adresou jeho sídla. Svou nabídku musí zájemci doručit na adresu vyhlašovatele (viz bod 1), a to v pracovních dnech vždy od 8:00 do 14:00 hodin, nejpozději však do 7. 7. 2020 do 9:00 hodin. Za včasné doručení odpovídá zájemce.

7. Ostatní podmínky výběrového řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů, odmítnout všechny nabídky zájemců a nevybrat žádného z nich, podmínky výběrového řízení změnit nebo upravit, přičemž platí, že všechny provedené změny budou sděleny těm zájemcům, kteří si způsobem uvedeným v čl. 4 požádali o poskytnutí zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka