Investiční aktivity v Národním muzeu v přírodě v roce 2023

Rožnov pod Radhoštěm - Národní muzeum v přírodě má i v roce 2023 rozpracovanou řadu investičních projektů. Jedná se jak o krátkodobé projekty, tak o aktivity naplánované na několik let. Zároveň bude do běžných oprav a údržby objektů v jednotlivých muzeích investováno v letošním roce více 10,2  milionů korun (mimo dotace zřizovatele, projekty a granty).

OPRAVY A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ HANÁCKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ

V roce 2023 je plánována oprava altánu, umístění plotu na rozhraní pozemku, na kterém stojí altán, a sousedního pozemku a rovněž oprava hliněné zídky v areálu HMP (pozemek p. č. 65/3).

Altán na původním pozemku tzv. Brachova statku (pozemek parc. č. 505/2 v k. ú. Příkazy) je kulturní památkou (evidováno při č. p. 55, rejstř. č. 23427/8-3159). Altán již delší dobu vyžaduje opravu, respektive citlivou obnovu. Vzhledem k aktuálnímu stavu střechy se nepředpokládá zachování původních šablon, avšak určující bude stanovisko orgánu památkové péče. Podle předběžného vyjádření se zachováním původních šablon nelze reálně počítat. Sanace trhlin soklu zřejmě proběhne formou injektáže. Některé dřevěné konstrukční prvky bude možné zachovat.

Mezi pozemek, na kterém stojí altán, a sousední pozemek, který není ve správě NMvP, resp. HMP, bude třeba umístit plot. Po předběžné konzultaci s památkáři je navrženo, aby byl zvolen typ plotu, který odděluje pás stodol od pásu sousedních soukromých pozemků (běžný drátěný plot potažený plastem).

Poslední plánovanou opravou v roce 2023 je oprava hliněné zídky u čtvrté špaletové stodoly.  Ze zídky opadávají střešní tašky – ty je třeba doplnit. Dřevěnou konstrukci, na kterou je krytina položena, je nutno opravit a zídku uvést do původního stavu. Nepálené cihly nejvíce trpí vlhkostí, proto je třeba tento povětrnostní vliv eliminovat. V případě hliněných zídek představuje rozhodující ochranu proti vlhkosti svrchní krytina, tedy stříška

 

Předpokládané náklady: 515 000,- Kč vč. DPH

 

OBNOVA A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH OBJEKTŮ (Muzeum v přírodě Vysočina, průběžně)

Expoziční objekty v areálech MPV procházejí pravidelnou údržbou a opravami dle harmonogramu a potřeb stanovených plánem práce Oddělení technické údržby na rok 2023.

Hlavní akcí roku 2023 bude dokončení rozsáhlé opravy usedlosti čp. 4 in situ na Veselém Kopci; zejména dokončení úpravy půdního prostoru k instalaci tkalcovské dílny pro edukační programy a stálé expozice lnářství na Vysočině. Expozice bude součástí podzimního cyklu komentovaných prohlídek na téma Pěstování a zpracování lnu na Vysočině. Na Veselém Kopci bude probíhat v souladu s plánem na r. 2023 dílčí oprava šindelových střech v celkovém rozsahu cca 200 m2 (výměnek usedlosti z Hlinecka, usedlost z Lezníku, vstupní objekt). V areálu bude rovněž dokončena celková oprava technologie objektu vodní pily spočívající v opravě rámu, listu a pojezdu pily zahájená v roce 2022.

V půdních prostorách objektu usedlosti z Mokré Lhoty na Veselém Kopci, které jsou již zčásti využívány jako výstavní, bylo vyměněno zcela nevyhovující a neúsporné osvětlení odpovídající současným parametrům výstavního osvětlení. V plánu je také rozšíření výstavního osvětlení i do zbývající části půdy, čímž by se významně rozšířily možnosti výstavní činnosti a muzeu by získalo i dostatečný prostor pro pořádání aktivizačních programů i odborných setkání. Nové výstavní osvětlení nahradí nevyhovující světla i v objektu čp.466 v hlineckém Betlémě, kde se připravuje stálá expozice betlémů.

Předpokládané náklady: 2,4 mil. Kč vč. DPH

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – VEŘEJNÉ WC VE SPODNÍ ČÁSTI AREÁLU VESELÉHO KOPCE (Muzeum v přírodě Vysočina, v průběhu roku 2023)

Muzeum již dlouhodobě reflektuje potřeby zaměstnanců-průvodců a seniorských a zdravotně handicapovaných návštěvníků muzea ve věci vybudování druhých veřejných toalet v areálu Veselý Kopec. Vzhledem k velmi členitému terénu a poměrně velké vzdálenosti vyvstává potřeba umístit do spodního prostoru areálu (jako nejvhodnější se jeví pozemek podél usedlosti z Mokré Lhoty) toalety (1+1+ bezbariérová).

 Předpokládané náklady: 200 000 Kč  vč. DPH

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTA OPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO FÚ

WILSONOVA 834 V HLINSKU (Muzeum v přírodě Vysočina, v závislosti na dokončení převodu)

Dle zásobníku akcí NMvP na roky 2021-2025+ a v souladu se studií stavebních úprav, zpracovanou v roce 2021, je třeba zhotovit projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu bývalého FÚ, Wilsonova 834, Hlinsko pro potřeby centrálního depozitáře a dalšího provozního zázemí MPV (konzervátorská dílna, výtvarný ateliér, badatelna, spisovna, zasedací místnost, kancelář výtvarnic, detašovaná kancelář kurátorů sbírek a garáž pro služební vozy, dva inspekční pokuje). Realizace akce závisí na převodu majetku z ÚZSVM na právo příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro NMvP a získání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Předpokládané náklady: 2, 4 mil. Kč vč. DPH (dle zásobníku akcí v letech 2024 – 2025)

TRANSFER STODOLY Z BORU U SKUTČE ČP. 14 do expozičního areálu Veselý Kopec (Muzeum

v přírodě Vysočina, v průběhu roku 2023)

Dle zásobníku akcí NMvP na roky 2021-2025+ a v souladu se studií zpracovanou v roce 2021 a PD pořízenou v roce 2022 je třeba zahájit přípravu pro budoucí transfer objektu roubené samostatně stojící stodoly z Boru u Skutče čp. 14 do areálu Veselý Kopec, kde stodola doplní usedlost z Mokré Lhoty. V roce 2023 bychom měli objekt vykoupit a rovněž zahájit proces vynětí určeného pozemku z půdního zemědělského fondu.

Předpokládané náklady: 135 000 Kč vč. DPH, 7 mil. Kč (dle zásobníku akcí v letech 2024 – 2025)  

 

OPRAVA A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ MUZEA V PŘÍRODĚ ZUBRNICE (v průběhu roku 2023)

V roce 2023 bude u vybraných staveb v areálu MPZ pokračovat periodická péče o objekty, spočívající v ošetření dřevěných konstrukcí proti biotickým škůdcům postřikem nebo nátěrem, opravě vypadávajících hliněných výplní a opravě vápenných nátěrů. Ve škole čp.26 dojde k výmalbě třídy dle archivních podkladů včetně soklů a linek. Je naplánováno zrestaurování transferovaného secesního včelína dle dochované dokumentace. V objektu Říhovna bude položena podlaha v 1.patře, tak aby prostor mohl sloužit k dočasnému uložení sbírkových předmětů. Na špýcharu z Lochočic bude vyměněna dožilá šindelová střecha za doškovou a transferovaná roubená ohrada u Mlýna čp. 27 dostane novou šindelovou stříšku. V areálu Zubrnice čp.27 dojde k opravě části obvodové zdi navazující na nově (r.2022) postavenou kolnu na vozy.

Předpokládané náklady: 1, 34 mil. Kč vč. DPH

 

STODOLA ZE ZADNÍ LHOTY (Muzeum v přírodě Zubrnice, v průběhu roku 2023)

Na jaře začne první etapa dlouhodobě plánované realizace osazení stodoly ze Zadní Lhoty transferované do Zubrnic, kde byla několik let deponována. Termín dokončení 2024. Na jaře začne první etapa dlouhodobě plánované realizace osazení stodoly ze Zadní Lhoty transferované do Zubrnic, kde byla několik let deponována. Termín dokončení 2024.

Na začátku roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele zakázky, poptávka na cenovou nabídku TDI, BOZP, AD a archeologický průzkum. Předběžně zahájení prací a předání staveniště by mělo proběhnout v dubnu. Konání kontrolních dnů 1 x měsíčně, v případě nutnosti počítáme i s mimořádnými kontrolními dny. Vše dle požadavků TDI, AD, zhotovitele a investora.

Předpokládané náklady: na zhotovitele na výkon AD, TDI, BOZP a archeologa činí v roce 2023 cca  5 mil. Kč vč. DPH.  V následujícím roce 5,5 mil. Kč.

 

VÝSTAVBA NOVÉHO DEPOZITÁŘE VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM

Realizace: 2020 - 2023

5.1.2022 byla podepsána smlouva s realizační firmou VW WACHAL a.s., dokončení stavby bude 26.11.2023 ve výši 167 850 012,- Kč.

V první etapě došlo k přípravě území – vykácení porostů, demolice stávajícího objektu garáží a příprava elektropřípojek.

Samotná stavba probíhala ve sledu přípravných zemních prací, kdy byl srovnán terén odkopáním a nasypáním na spodní niveletu základové pláně.

Na srovnané přehutněné pláni bylo realizováno nejdříve hlubinné zakládání – bylo provedeno 87 vrtaných základových pilot. Průměry pilot byly od 60 cm do 120 mm s hloubkami od 5 do 13 m podle geologie základového podloží.

Mezi piloty byly vykopány kanalizační sítě jak splaškové, tak dešťové kanalizace.

Po uložení podkladních vrstev mezi piloty – zateplovací vrstvy sypaného vodního skla, podkladní betonové mazaniny - byla provedena hydroizolační fóliová vrstva provedená svařováním.

Tato byla provedena na kluznou vrstvu uhlíkového prášku mezi separační fólie vrstvy.

Plošné zakládání pro horní stavbu bylo realizováno roznášecí železobetonovou deskou na pilotovém hlubinném zakládání.

Při zemních pracích byly souběžně realizovány geotermální vrty. Jedná se o 16 ks 140 m hlubokých vrtů vystrojených hadicemi s chladivem. Vrty byly prováděny speciální vrtací soupravou s pažením vrtů do zavodněných vrstev.  Primární okruh propojuje vrty do odvzdušňovacích sběrných šachet. Odsud bylo zavedeno ve výkopech v nezámrzných hloubkách páteřním rozvodem chladivo do technické místnosti v objektu pro instalaci tepelných čerpadel.

Pro stavbu horní stavby byl vystavěn věžový jeřáb s dosahem po celém obvodu stavby.

Horní stavba je realizována železobetonovou monolitickou konstrukcí. Tato byla realizována po technologických celcích tak, aby bylo zabezpečeno vždy potřebné vytvrdnutí spodních vrstev pro následnou realizaci navazujících vrstev horních – sloupů, stěn a stropů.

Železobetonová monolitická konstrukce je koncipovaná jako obvodová konstrukce – skořápka s vnitřní vícepodlažní konstrukcí vlastního depozitu. Tato je konstrukčně rozdělena do dvou podlaží, přičemž první podlaží má vestavěný mezonet.

Součástí železobetonové konstrukce bylo realizováno vnitřní železobetonové schodiště výtahová šachta a vestavěná šachta plošiny pro dopravu v rámci mezonetu.

V rámci železobetonových konstrukcí byla realizována železobetonová požární nádrž včetně obsypů.

Kolem objektu byly vybetonovány u vstupů a ramp monolitické vany pro vyrovnávací zdvižné plošiny a u trafostanice opěrná železobetonová stěna.  

Na horní stropní desce je realizována střešní konstrukce. Tato je realizována nosnou dřevěnou konstrukcí z lepených sloupových a vazných trámů kotvených do železobetonových konstrukcí.

Samotný střešní plášť je montován z prefabrikovaných vrstvených zateplených panelů s vrstvami parozábrany, tepelných izolací a pojistné hydroizolace. Nosné jádro je tvořeno dřevěnou rámovou konstrukcí. Montáž střešní konstrukce je dokončena. Na střešní konstrukci je realizována první vrstva hydroizolačního pláště s přetažením na atiky.

Byl realizována vsakovací galerie z polypropylenových bloků včetně integrované čistící a napojovací šachty.  Provizorní úprava střešních vpustí umožňuje odvod dešťových vod přes vnitřní svody do dešťové kanalizace už napojené na vsakovací galerii. 

V návaznosti na další práce se pokračuje díky příznivému počasí zateplování objektu. Bylo provedeno vytažení hydroizolačních vrstev na stěny a byla upřednostněna montáž okenních výplní a celkové uzavření objektu provizorními vraty a zateplením instalačních prostupů přes fasádu. Dodělává se lepení a kotvení zateplovacího systému, jeho srovnávání a navazující krycí stěrka. Zateplení objektu je hotovo z 85 %. Do této vrstvy bylo započato kotvení nosičů dřevěných roštových fasád.

Nad vstupy byly osazeny ocelové přístřešky.

V rámci realizace fasády byly osazeny na západní stěně rozvaděče a byla provedena elektro přípojka z přilehlého trafa.

Uvnitř objektu byly provedeny vnitřní příčky a probíhají práce na vnitřních úpravách povrchů stropů a stěn. Tyto jsou hotovy cca z 50 %.

Pro práce v zimním období GD naistaloval centrální teplovodní rozvody s napojením na provizorní elektrokotel.

Postupně dochází k vysušování objektu a jeho větrání při přípravných vnitřních pracích pro instalace a úprav povrchů.

Dále proběhlo výběrové řízení na dodávku a montáž regálového systému ve výši 5 611 922,- Kč a na dodávku vnitřního vybavení ve výši 1 841 910,- Kč. Tyto dodávky budou dokončeny taktéž k 6.11.2023.

 

Předpokládané náklady: 177 mil. Kč vč. DPH, z toho strukturální fondy EU IROP 50 mil., ostatní dotace z MKČR

 

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘÁDU VE VŠECH AREÁLECH VALAŠSKÉHO MUZEA

Realizace: 2021 - 2024

Byly realizovány rozvody v Mlýnské dolině, Valašské dědině, areálu Kolibisek I. etapa a rekonstrukcí nádrže nad Kolibisky.

Předpokládané náklady: 42 mil. Kč vč. DPH

 

ZABEZPEČENÍ SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA V PŘÍRODĚ

 

Záměrem projektu je zvýšení ochrany jedinečného sbírkového fondu Národního muzea v přírodě. Projekt se soustředí na rozvoj bezpečnostních systémů zejména s ohledem na ochranu sbírky jeho největší pobočky tedy Valašského muzea v přírodě a to zejména v oblasti prevence vzniku požáru, krádeží, vandalizmu, terorizmu a ostatních nezákonných činností. Projekt zároveň řeší vybudování velína (pultu požární ochrany), který bude umístěn ve VMP.

Součástí projektu je i spolupráce s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem.

V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci akce. Po získání stavebního povolení proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, následně podapsána smlouva o dílo. Vybraná realizační firma Trade Fides, a.s. zahájila práce na Instalaci systémů technické ochrany v areálu Valašské dědiny a Mlýnské doliny. Probíhala jednání o přípravě a realizaci prostor pro vybudování centrálního pracoviště – nové servrovny v objektu Sušák. Dle harmonogramu projektových aktivit byla zpracována pracovní verze podnikatelské strategie.

V květnu uspořádalo NMvP mezinárodní workshop s návštěvou norských partnerů z hornického města Roros. Díky své historické minulosti a zápisu na listině památek UNESCO mají velké zkušenosti s požárním zabezpečením a ochranou památek. Během workshopu probíhaly prohlídky areálů NMvP a obě strany přednesly prezentace o svých institucích.

V srpnu proběhla v NMvP mezinárodní konference v rámci 26. Generální konference ICOM „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“. Konference se zúčastnili naši partneři z Norska, kteří přednesli zajímavý příspěvek o požárním zabezpečení města Roros.

 

Předpokládané náklady: 36,5 mil. Kč vč. DPH, financováno částečně z fondů EHP a MKČR

Celkové náklady                                36 495 985,- Kč

Dotace EHP-Norsko                                  23 816 150,- Kč

Spolufinancování MKČR                                        12 679 835,- Kč

 

FOJTSTVÍ Z JASENNÉ č.p. 60 – ZAHÁJENÍ GENERÁLNÍ OPRAVY

Termín: 2023 - 2025

Byl dokončen projekt pro stavební povolení.

MKČR přislíbilo pokrytí těchto nákladů s rozložením na roky 2023-2024.

V průběhu zimy 2024 a jara 2025 by byla obnovena expozice interiéru.

Předpoklad zpřístupnění objektu květen 2025.

Předpokládané náklady: 13 176 000,- Kč

 

TRANSFER HÁJOVNY Z VALAŠSKÉ BYSTŘICE

Náklady: 12,3 mil. Kč vč. DPH, financováno z rozpočtu NMvP

Realizace 12. 2020 – 6. 2022

Zpřístupnění pro návštěvníky: květen 2023

Byl dokončen kompletní transfer Hájovny z Valašské Bystřice včetně kůlny. V měsíci červnu proběhla kolaudace objektu s nabytím právní moci.

Náklady: 12,3 mil. Kč vč. DPH, financováno z rozpočtu NMvP

PROJEKT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PÁTEŘNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ STAVEB V AREÁLU KOLIBISKA

                                                                                                                  

Realizujeme projekt pro územní a stavební řízení inženýrských sítí a páteřních komunikací a transferovaných staveb.

V září 2022 se podařilo získat projekt pro stavební povolení na dostavbu zbývajících objektů včetně páteřních komunikací a inženýrských sítí, vstupní objekt od rozhledny, přístupovou komunikaci z Mlýnské doliny a multimediální objekt.

Připravujeme transfer:

  • Chalupa č.p. 56 z Komorní Lhotky
  • Mikušův chlév z Nového Hrozenkova – Vranči
  • Šarmanův chlév z Nového Hrozenkova
  • Chalupa z Košařisk „kurlok“ – pokračování ve vědecké rekonstrukci
  • Zimovisko z Nýdku

Odhad investičních nákladů: 320 mil. Kč

 

Výstavba objektů v areálu:

  • Chlév s kamenným sklepem ze Starých Hamrů
  • Chlév z Morávky Byčince
  • Stodola z Horní Lomné

 

PROJEKT PARKOVIŠTĚ PŘED VSTUPNÍ BUDOVOU

 

Na základě registrace investičního záměru na ministerstvu kultury bude provedena rekonstrukci zpevněných ploch před vstupním objektem do Valašského muzea v přírodě a HZS Rožnov pod Radhoštěm, včetně jejich odvodnění pomocí realizace nové dešťové kanalizace, odlučovače lehkých kapalin (ORL) a retenční nádrže s regulovaným odtokem. Na místě vznikne nová asfaltová plocha, která tvoří příjezd ke garážím HZS a do technického zázemí NMvP, a šest parkovacích stání pro osobní auta. Součástí stavby bude oprava a rozšíření stávajícího chodníku do budovy správy muzea.

Odhad investičních nákladů: 7 mil. Kč (účelová investiční dotace z MK ČR, 2023)

 

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577č

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo  koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce