Investiční aktivity v Národním muzeu v přírodě pokračují i v letošním roce

Rožnov pod Radhoštěm - Národní muzeum v přírodě má i v roce 2024 rozpracovanou řadu investičních projektů. Jedná se jak o krátkodobé projekty, tak o aktivity naplánované na několik let. Předpokládáme, že v letošním roce bude proinvestováno více než 120 milionů Kč. Jen do běžných oprav, údržby a revizí objektů v jednotlivých muzeích je plánováno investovat v letošním roce více než 20  milionů korun (mimo projekty a granty).

 

OPRAVY A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ HANÁCKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ

V roce 2024 je v plánu nátěr a výměna poškozených šindelů na střeše druhé špaletové stodoly (parc. č. 11/1 a 11/2). Dále oprava břidlicové krytiny a výměna zvětralých a poškozených břidlicových šablon na 1. špaletové stodole (parc. č. 15) a 4. špaletové stodole (parc. č. 6) a také oprava hliněné ohradní zdi a jejího zastřešení na parc. č. 64/3 a 63/2. Součástí je rovněž přivedení elektrické přípojky k 1. špaletové stodole a do stodoly ze Skaličky.

Předpokládané náklady: 400 000,- Kč vč. DPH

OBNOVA A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH OBJEKTŮ (Muzeum v přírodě Vysočina, průběžně)

Již v závěru roku 2023 započaly stavební přípravy na opravu čtyřboké stodoly v areálu Veselý Kopec. Vlastní stavební práce budou probíhat v roce 2024 dodavatelsky na základě výsledku výběrového řízení v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Dle střednědobého plánu obnovy a údržby střešních krytin bude pokračovat impregnace šindelových střech v PR. Dílčí nebo celková výměna šindelové krytiny bude realizována na objektech expozičního areálu Veselý Kopec: vodní mlýn, usedlost čp. 4, polygonální stodola, čtyřboká stodola a v PR Betlém čp. 162, čp. 182. Na Veselém Kopci bude dokončena poslední etapa opravy technologie pojezdu vodní pily. Bude realizováno zvýšení příkonu hlavního jističe v areálu Veselý Kopec z důvodu výpadků při hlavních aktivizačních programech s velkým množstvím připojených subjekt). Standardně bude probíhat každoroční pravidelná údržba objektů i venkovního prostranství: konzervace truhlářských a tesařských konstrukcí, opravy spár roubení, bílení stěn a soklů, nátěry oken, dveří a zárubní, opravy oplocení, hrazení a značení prohlídkových tras. Bude provedena revize a následně sestaven nový střednědobý plán preventivní údržby konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním (konzervátorské pracoviště je od roku 2024 obsazeno dvěma konzervátory).

Předpokládané náklady: 4 mil. Kč vč. DPH

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K POKLADNĚ NA VESELÉM KOPCI – PD A REALIZACE

Realizace: 2024

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb imobilním návštěvníkům nebo návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním poskytneme vybudováním bezbariérového přístupu k objektu hlavní pokladny a prodejny upomínkových předmětů snadnější a bezpečnější přístup do vstupní části areálu. Předpokládané náklady: 280 000,- Kč vč. DPH

VÝSTAVBA VEŘEJNÝCH TOALET VČETNĚ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DO SPODNÍ ČÁSTI AREÁLU

VESELÉHO KOPCE

Realizace: 2024

Vzhledem k získání potřebných investičních prostředků ze strany zřizovatele ministerstva kultury bude v jarních měsících zahájena výstavba veřejných toalet v dolní části expozičního areálu Veselý Kopec. Bezbariérové toalety s přebalovacím pultem budou umístěny na odvrácené straně statku z Mokré Lhoty, kde nebudou rušit daný expoziční celek. Nedílnou součástí projektu je také přívod pitné vody do této části areálu, a to od usedlosti čp. 4 ve střední části muzea. Tímto počinem dojde k výraznému zkvalitnění služeb návštěvníkům i pracovních podmínek zaměstnanců muzea.

Předpokládané náklady: 2,25 mil. Kč vč. DPH (dotace MK ČR)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE OBJEKTU WILSONOVA 834 NA DEPOZITÁŘ,

KONZERVÁTORSKOU DÍLNU A DALŠÍCH TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ MUZEA

Realizace: 2024–2025

V roce 2023 byl dokončen převod majetku z ÚZSVM – Wilsonova čp. 834 v Hlinsku na právo příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro NMvP. NMvP získalo v souladu se zásobníkem akcí NMvP na roky finanční prostředky ze státního rozpočtu na pořízení PD. V souladu se studií stavebních úprav zpracovanou v roce 2021 a doplněním požadavků na využití části objektu původně využívaného GFŘ bude zhotovena projektová dokumentace rekonstrukce objektu bývalého FÚ Hlinsko pro potřeby centrálního depozitáře a dalšího provozního zázemí MPV (konzervátorská dílna, výtvarný ateliér, badatelna, spisovna, fotoateliér, příruční archiv, zasedací místnost, zázemí pro práci kurátorů se sbírkou a garáže pro služební vozy). Realizací akce získá muzeum depozitární prostory pro uložení sbírkového fondu a nové technické zázemí pro odbornou činnost muzea.

Předpokládané náklady: 1, 85 mil. Kč vč. DPH (dokončení v roce 2025, dotace MK ČR)

TRANSFER ROUBENÉ STODOLY Z BORU U SKUTČE

Realizace: 2024–2025

V roce 2023 muzeum odkoupilo objekt od vlastníků a zajistilo souhlas s vynětím určeného pozemku pro stavbu z půdního zemědělského fondu. Dle zásobníku akcí NMvP a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v roce 2022 navazující na studii z roku 2021 muzeum zrealizuje transfer objektu roubené samostatně stojící stodoly z Boru u Skutče čp. 14 do areálu Veselý Kopec, kde stodola podle původního koncepčního záměru doplní usedlost z Mokré Lhoty.

Předpokládané náklady: 7 mil. Kč vč. DPH (dokončení v roce 2025, dotace MK ČR)

ROZŠÍŘENÍ PROSTOR PRO VÝSTAVNÍ, AKVIZIČNÍ A EDUKAČNÍ ČINNOST V OBJEKTU STATKU

Z MOKRÉ LHOTY

Realizace: 2024

V dosud nevyužívané části půdního prostoru statku z Mokré Lhoty bude do prkenné podlahy doplněna skleněná pochozí deska, pod kterou návštěvníci uvidí konstrukci klenbového cihelného stropu na středový sloup. Interiér bude doplněn o nové osvětlení, promítací plátno a mobiliář. Tímto muzeum získá další prostor pro kulturní a vzdělávací aktivity.

Předpokládané náklady: 400 000,- Kč vč. DPH

OPRAVA A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ MUZEA V PŘÍRODĚ ZUBRNICE

Zajišťovat pravidelné opravy a údržbu expozičních objektů MPZ (podlaha třídy Národní školy, renovace vstupních dveří, osazení bočního vchodu, výměna střešní krytiny na dřevěných objektech areálu nádraží, oprava sušičky chmele, pravidelná údržba objektů, jako jsou vymazávky, výmalby apod.)

Předpokládané náklady: 1 040 000,- Kč vč. DPH

DOKONČENÍ TRANSFERU DOMU Z ŘEHLOVIC (Muzeum v přírodě Zubrnice)

Realizace: 2023 - 2024

Dokončit I. etapu transferu Domu z Řehlovic dle původního SP.            

Předpokládané náklady: 3,7 mil. Kč vč. DPH (dotace MK ČR)

DOKONČENÍ TRANSFERU MLÝNA TÝNIŠTĚ ČP. 28 (MLÝN Z HOMOLE U PANNY)  (Muzeum v přírodě Zubrnice)

Realizace: 2024 - 2025

Dokončit transfer mlýna Týniště čp. 28 (mlýn z Homole u Panny) dle původní PD a SP.

Předpokládané náklady: 4,5 mil. Kč vč. DPH (dotace MK ČR)

DOKONČENÍ TRANSFERU STODOLY ZE ZADNÍ LHOTY (Muzeum v přírodě Zubrnice)

Realizace: 2023 - 2024

Dokončit transfer stodoly ze Zadní Lhoty.

Předpokládané náklady: 10, 5 mil. Kč vč. DPH (dotace MK ČR)

ZPRACOVAT PROJEKTY K OBJEKTŮM PRO NUTNÉ INVESTICE, K VÝZNAMNÝM PROJEKTŮM TAKÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI  (Muzeum v přírodě Zubrnice)

Realizace: 2024

Jedná se o projektové dokumentace k níže uvedeným objektům: parkoviště, II. etapa dům z Řehlovic, plocha před školou, zajištění staveb u Mlýna čp. 28, kompletní rekonstrukce školy, systém vodních děl.

Předpokládané náklady: 2, 68 mil. Kč vč. DPH (dotace MK ČR 2 mil. Kč)

ZAJIŠTĚNÍ REVIZÍ OBJEKTU LIBUŠÍN A NOVÉHO DEPOZITÁŘE VE FRENŠTÁTĚ  POD RADHOŠTĚM (Valašské muzeum v přírodě)

Provádění pravidelných revizí na objektu Libušína a nově dokončeném depozitáři ve Frenštátě.

Předpokládané náklady: 2,3 mil. Kč vč. DPH

VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU KOLIBISKA (Valašské muzeum v přírodě)

Realizace: 2024 - 2027

Pokračujeme ve výstavbě nového areálu Kolibiska, kde budeme realizovat vstupní objekt od rozhledny, obytnou chalupu z Komorní Lhotky, Panská salaš – pajta a koliba, Koliba z Radhoště a „Kobku v kopce“ a komunikace v rámci areálu. Vše v závislosti na podpoře spoluúčasti MKČR na programu IROP.

Dále budeme realizovat kolibu, komurku a chlév z Kozubové, Mikušův chlév z Nového Hrozenkova – Vranče a Šarmanův chlév z Nového Hrozenkova a bude dokončeno Zimovisko z Nýdku Střelmé. Celková výše finančních prostředků proinvestovaných v letošním roce je odvislá od čerpání prostředků z projektu IROP, který je nyní ve schvalovacím procesu – s žádostí na zřizovatele o spolufinancování.

Předpokládané náklady: 31,4 mil. Kč vč. DPH z dotací IROPU a MKČR a rozpočtu VMP

FOJTSTVÍ Z JASENNÉ č.p. 60 – ZAHÁJENÍ GENERÁLNÍ OPRAVY (Valašské muzeum v přírodě)

Realizace: 2024 - 2025

V letošním roce započne celková rekonstrukce objektu Fojtství včetně výstavby zázemí pro návštěvníky i pro personál (vč. sociálního zázemí, pokladny a parkovací stání).

Stavební práce budou probíhat v letech 2024 a 2025 vč. přípravy expozice. V roce 2026 plánujeme slavnostní otevření. Celková výše finančních prostředků proinvestovaných v letošním roce je odvislá od čerpání prostředků z projektu IROP, který je nyní ve schvalovacím procesu – s žádostí na zřizovatele o spolufinancování.

Předpokládané náklady: 16 mil. Kč vč. DPH z dotací IROPU a MK ČR

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘÁDU VE VŠECH AREÁLECH VALAŠSKÉHO MUZEA

Realizace: 2021 - 2024

V předchozích letech byly realizovány rozvody v Mlýnské dolině, Valašské dědině, areálu Kolibisek a rekonstrukce nádrže nad Kolibisky.

V letošním roce budou dokončeny rozvody v Dřevěném městečku.

Náklady pro letošní rok: 7 mil. Kč vč. DPH

REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A MODERNIZACE/OPRAVY PROVOZNÍCH OBJEKTŮ (Valašské muzeum v přírodě)

Realizace: 2024

V letošním roce budou provedeny sanace terasy a sklepa a hydroizolace v objektu Janíkovy galerie, úprava klimatických podmínek a vzduchotechniky v ředitelské budově, výměna svítidel ve výstavních prostorách v objektu Sušáku, oprava fasády na tesařské hale, hlavním skladu materiálu.

Náklady: 2,9 mil. Kč vč. DPH

VÝMĚNA ŠINDELOVÝCH KRYTIN

V letošním roce bude dokončena výměna šindelové krytiny včetně tepelné izolace na objektu Janíkovy stodoly – tzv. III. etapa.

Náklady: 3,2 mil. Kč vč. DPH, s dotací MKČR

Dále bude provedena výměna na objektu Radnice, Billova měšťanského domu a Fojtství z Velkých Karlovic v areálu Dřevěného městečka a na objektu Šturalova pasekářská usedlost – chlév v areálu Valašské dědiny.

Náklady: 4,8 mil. Kč vč. DPH

Dále budou provedeny dílčí opravy a nátěry šindelové krytiny na objektech v areálu VMP.

Náklady: 1,5 mil. Kč vč. DPH

STABILIZACE SKLÁDKY V TYLOVICÍCH (Valašské muzeum v přírodě)

Realizace: 2024 - 2025

Bude realizováno zajištění svahu pomocí opěrné zdi, následné uzavření a rekultivace skládky. Zeď pro zajištění skládky bude z gabionových košů ze svařovaných ocelových sítí. Zatěsnění skládky bude provedeno pomocí vyrovnávací vrstvy, na kterou bude položena izolační fólie. Práce budou realizovány v letech 2024 a 2025. Během celého roku se bude provádět průběžný monitoring ekologické zátěže. Celková výše finančních prostředků proinvestovaných v letošním roce je odvislá od čerpání prostředků z projektu Operační program Životní prostředí, který je nyní ve schvalovacím procesu – s žádostí na zřizovatele o spolufinancování.

Předpokládané náklady: 13 mil. Kč vč. DPH financováno z Operačního programu Životní prostředí a MKČR

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577č

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo  koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka