Investiční aktivity v Národním muzeu v přírodě pokračují i v letošním roce

Národní muzeum v přírodě má v roce 2022 rozpracovanou řadu investičních projektů. Jedná se jak o krátkodobé projekty, tak o aktivity naplánované na několik let. Zároveň bude do běžných oprav a údržby objektů v jednotlivých muzeích investováno v letošním roce více 9, 3  milionů korun (mimo dotace zřizovatele, projekty a granty).

MLAT VE 4. STODOLE + OPRAVA HLIDNĚNÉ  ZÍDKY  na parcele č. 60/1 (Hanácké muzeum v přírodě, termín dokončení do konce roku 2022)

Mlat ve 4. špaletové stodole je v nevyhovujícím stavu. Vzhledem k tomu, že v této stodole je v plánu zřídit provizorní depozitář pro sbírkové předměty, které nutně nevyžadují stálé klimatické podmínky, je třeba vytvořit odpovídající prostředí, v daném případě zpevnit podlahu a eliminovat prašnost. Od opravy mlatu ve 4. stodole se rovněž očekává nabytí zkušeností a poznatků, které budou následně využity při údržbě, respektive opravách mlatů v obdobných stodolách ve správě HMP.

Druhou plánovanou opravou je oprava hliněné zídky, ze které začaly vypadávat nepálené cihly, jež je třeba doplnit a celou zídku uvést do původního stavu. Primárním cílem opravy však je odstranění příčiny aktuálního stavu, která patrně spočívá v nevyhovujícím stavu krytiny. Nepálené cihly nejvíce trpí vlhkostí, proto je nutné tento povětrnostní vliv spolehlivě eliminovat. V případě hliněných zídek představuje rozhodující ochranu proti vlhkosti svrchní krytina, tedy stříška.

Předpokládané náklady: 400 000,- Kč

VESELÝ KOPEC Č. P. 4 (Muzeum v přírodě Vysočina, termín dokončení 2023)

Zásadní akcí roku 2022 bude oprava usedlosti čp. 4 na Veselém Kopci, která byla prvním zčásti zpřístupněným objektem budoucího muzea již v roce 1972. Zpracovaná projektová dokumentace zahrnuje dvě etapy. První spočívá v opravě obytného křídla včetně navrácení původní šindelové krytiny, nápravě některých nevhodných úprav provedených původními majiteli. Původní komory, které dosud sloužily jako technické zázemí, budou využity jako inspekční pokoje MPV. V roce 2023 bude následovat oprava roubené stodoly.

Předpokládané náklady: cca 3,1 mil. Kč ( z toho 2, 1 mil. Kč v roce 2022, 1 mil. Kč v roce 2023)

 

VESELÝ KOPEC – MLÝN  - oprava technologie mlýna, varny a stupníku, osazení nového vodního kola a hřídele (montáž), zprovoznění lisu vodní olejny a pily jednušky (Muzeum v přírodě Vysočina, termín dokončení 5/2022)

Na Veselém kopci bude dokončena akce Oprava mlýnské technologie u objektu vodního mlýna spočívající v montáži nové hřídele, vodního kola a dílčí opravy mlýnského složení, varny povidel a stupníku. Návštěvníci tak budou moci opět vidět vchodu mlýn, varnu povidel i stoupu. V rámci celku technických staveb na vodní pohon bude dokončena oprava dřevěného lisu ve vodní olejně a provedena oprava technologie vodní pily.

Předpokládané náklady: 200 tisíc Kč

 

BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA EXPOZIČNÍCH OBJEKTŮ (Muzeum v přírodě Vysočina, v průběhu celého roku 2022)

Expoziční objekty v areálech MPV procházejí pravidelnou údržbou a opravami dle harmonogramu a potřeb stanovených plánem práce na dané období. Během roku 2022 budou pokračovat opravy exteriérů a interiérů v areálu Veselý Kopec, PR Betlém Hlinsko a objektu vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech: impregnace tesařských a truhlářských konstrukcí, vyspravení výplní roubení, oprava zdiva, bílení, nátěry špaletových oken, dveřních křídel a zárubní, opravy hrazení a značení prohlídkových tras, oplocení a kamenných tarasů, oprava kamenných zápraží. Dále bude pokračovat vyhodnocování aktuálního stavu napadení dřevěných konstrukcí a vlhkosti v objektech a následné systematické ošetřování roubených objektů proti dřevokazným škůdcům a provádění opatření proti zvýšené vlhkosti. Na Veselém Kopci bude pokračovat nátěr šindelových střech v celkovém rozsahu 280 m2. V PR Betlém bude dokončeno zázemí pro návštěvníky v objektu čp. 180.

Předpokládané náklady: 500 tisíc Kč

 

OPRAVA A UDRŽOVÁNÍ OBJEKTŮ MUZEA V PŘÍRODĚ ZUBRNICE (v průběhu celého roku 2022)

U objektu nádraží Týniště čp. 25 bude v letošním roce provedena oprava fasády a obnoveny původní nátěry. Možnost zřídit depozitář pro větší sbírkové předměty v objektu sušárny čp. 61 umožní úprava půdy/podlahy.  

Předpokládané náklady: 1 mil. Kč

 

KOMPLETNÍ OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KOLNY NA VOZY V USEDLOSTI Zubrnice čp. 27 (Muzeum v přírodě Zubrnice, termín dokončení 11/2022)

Odstranění havarijního stavu celého objektu. Narušená je statika, konstrukce krovu je provizorně podepřena, do objektu zatéká. Budova bude opravena podle zpracované projektové dokumentace. Po opravě bude sloužit pro uložení větších sbírkových zemědělských strojů (např. mlátičky) a po zpřístupnění celého areálu usedlosti Zubrnice č.p. 27 i k jejich zpřístupnění návštěvnické veřejnosti. Bude realizováno v závislosti na získání finančních prostředků.

Předpokládané náklady jsou 4, 5 mil. Kč.

 

MLÝN TÝNIŠTĚ Č.P. 27 - oprava havarijního stavu střechy (Muzeum v přírodě Zubrnice, termín dokončení 11/2022)

Odstranění havarijního stavu šindelové střešní krytiny u objektu mlýna Týniště č.p. 27. Areál je součástí okruhu Mlýnského údolí Muzea v přírodě v Zubrnicích, který je veřejnosti přístupný s průvodcem. Stav střešní krytiny objektu mlýna a mlýnice je po cca 30ti letech dožilý, šindel je nesoudržný, lokálně poškozený. Práce budou probíhat podle projektové dokumentace připravené v roce 2021. Bude realizováno v závislosti na získání finančních prostředků.

Předpokládané náklady 1, 5 milionu Kč.

 

VÝSTAVBA NOVÉHO DEPOZITÁŘE VE FRENŠTÁTĚ P. R.  (Valašské muzeum v přírodě, termín dokončení 11/2023)

Areál stávajícího depozitáře, který se nachází na jižním okraji města Frenštát pod Radhoštěm, rozšiřujeme o nový objekt. Na zelené louce vyroste depozitář o rozměrech 67 x 35 x 11,6 m, který bude efektivně propojen se stávající budovou nadzemním krčkem v úrovni 2. podlaží.

Depozitář je navržen v principu „kubus v kubusu“, tzn. depozitní prostory jsou situovány do nitra budovy a okolo něj obíhají chodby. Toto řešení má zajistit stálé optimální mikroklima uvnitř depozitárního prostoru. V přízemí nalezneme nedělený halový prostor, který bude sloužit pro uložení rozměrných sbírkových předmětů (zemědělských strojů, vozů a podobně).  V částečném mezaninu a v patře pak budou sbírky uloženy převážně v posuvných regálových systémech. Manipulaci s těžkými sbírkovými předměty budou usnadňovat nákladní výtahy a zvedací plošiny situované uvnitř i vně objektu. Vzduchotechnické zařízení bude pomáhat udržovat optimální klima podle druhu uskladněných předmětů. Objekt bude vytápěn pomocí tří tepelných čerpadel napojených na 16 kusů zemních vrtů.

Výstavba byla zahájena v lednu 2022 realizační firmou VW WACHAL a.s. Realizace stavby
je plánována na období 2020 – 2023, s termínem dokončení do 26. 11. 2023.

Předpokládané náklady: 177 mil. Kč vč. DPH, z toho strukturální fondy EU IROP 50 mil., ostatní dotace z MKČR.

 

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘÁDU  (Valašské muzeum v přírodě, termín dokončení 2024)

Na konci roku 2021 bylo započato s rekonstrukcí vodovodního a požárního řádu ve všech areálech Valašského muzea v přírodě.  Aktuálně byly dokončeny stavební práce v areálu Mlýnské doliny, která je již zpřístupněna návštěvníkům muzea bez omezení. Dokončují se práce v areálu Valašské dědiny - 1. etapa po hospodu ze Zděchova.  Průběžně budou probíhat práce na dokončení II. etapy stavby vodovodu ve Valašské dědině až po objekt Hájovny.

Kompletní práce budou dokončeny v roce 2024 v areálu Dřevěného městečka.

Předpokládané náklady: 42 mil. Kč vč. DPH

 

OBJEKT WC V AREÁLU MLÝNSKÉ DOLINY (Valašské muzeum v přírodě, termín dokončení 6/2022)

V červnu 2022 bude dokončena výstavba veřejných toalet v Mlýnské dolině, které jsme se rozhodli vybudovat z důvodu zvýšení návštěvnického komfortu a možnosti realizace programů v areálu.

Předpokládané náklady na akci: 3,3 mil vč. DPH, financováno z dotace MKČR

 

FOJTSTVÍ Z JASENNÉ č.p. 60 – ZAHÁJENÍ GENERÁLNÍ OPRAVY (Valašské muzeum v přírodě, 2. polovina roku 2023)

Ve správě Národního muzea v přírodě je od roku 2021 také národní kulturní památka Fojtství z Jasenné. Objekt v příštím roce projde celkovou rekonstrukcí a bude doplněn o vestavbu zázemí
a nové pokladny. V současné době probíhá zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení, následně bude započato s I. etapou stavebních prací. Předpokládané dokončení stavebních prací a zpřístupnění veřejnosti odhadujeme na druhou polovinu roku 2023.

 

ZABEZPEČENÍ SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA V PŘÍRODĚ (Valašské muzeum v přírodě, duben 2024)

Záměrem projektu je zvýšení ochrany jedinečného sbírkového fondu Národního muzea v přírodě. Projekt se soustředí na rozvoj bezpečnostních systémů zejména s ohledem na ochranu sbírek ve  Valašském muzeu v přírodě, a to zejména v oblasti prevence vzniku požáru, krádeží, vandalizmu, terorizmu a ostatních nezákonných činností.

Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V současnosti se realizuje projektová dokumentace pro výběr dodavatele a připravuje se veřejná soutěž na výběr zhotovitele zabezpečovacího systému.

  • Obsahově je projekt rozdělen do 3 klíčových aktivit: instalace systémů technické ochrany, partnerská spolupráce a interaktivní část expozice.
  • Instalace systémů technické ochrany je rozdělena do 4 základních bloků: poplachové zabezpečovací a tísňové systémy s napojením systému centralizované ochrany Policie ČR, vybudování monitorovacího centra elektrické požární signalizace na pult Hasičského záchranného sboru ČR v Rožnově p. R., instalace vnitřního kamerového systému
    a vybudování centrálního operačního střediska.

Vedlejším cílem a přínosem projektu je výchova mladé generace k ochraně kulturního dědictví prostřednictvím interaktivní expozice – virtuálního pultu centralizované ochrany ve vstupních prostorách objektu Sušák, který umožní zejména dětem a mládeži si vyzkoušet funkci operátora
a jeho chování v krizových situacích (požár, krádež, vandalismus). Návštěvníkům bude umožněno
si prostřednictvím grafické nadstavby prohlížet celý areál pomocí přenosu obrazu z instalovaných kamer on-line a prostřednictvím simulací mimořádných událostí si zahrát na operátory, velitele zásahu apod. Návštěvníci zde budou seznámeni se základními fyzikální principy detekce, způsoby přenosu informací, vhodnými prostředky pro hašení různých druhů materiálů sbírkových předmětů, zásady první pomoci, postupy při řešení mimořádných situací atp. Aplikace bude zároveň sloužit k on-line prohlídce areálu pro návštěvníky se sníženou možností pohybu a orientace.

Projekt představuje unikátní možnost systémového přístupu k ochraně specifické části kulturního dědictví – dřevěných budov mimořádného významu a sbírkových předmětů, které jsou v nich jako součást expozic umístěny. Proto je pro projekční i realizační pracovníky velkým přínosem spolupráce s odborníky z norského Rørosu, zapsaného v seznamu UNESCO, s možností transferu jejich dlouhodobých zkušeností při ochraně historických dřevěných budov podobného charakteru, jaké se nacházejí ve všech pobočkách NMvP.

Předpokládané náklady: 31,2 mil. Kč vč. DPH, financováno částečně z 90% z fondů EHP a 10% MKČR.

 

OPRAVY OBJEKTŮ LIDOVÉ ARCHITEKTURY (Valašské muzeum v přírodě, průběžně v roce 2022)

Každoročně provádíme pravidelnou údržbu všech objektů v areálech muzea. Za plného provozu probíhají konzervace proti biotickým škůdcům a opravy na objektech. V letošním roce dojde k výměně šindelové krytiny na objektu Janíkovy stodoly – I. etapa a Štramberských stodůlek – II. etapa.

Průběžně zajišťujeme mechování spár, opravy podlah, omítek, oken, dveří, líčení, kování, opravy pecí a kachlových kamen, komínových těles, opravy lavic či hliněných mazanin. V neposlední řadě udržujeme zeleň, opravujeme dřevěné okapy, komunikace či oplocení na zahrádkách. Předpokládané náklady: 5,4 mil. Kč vč. DPH, financováno z rozpočtu NMvP

 

OPRAVY PROVOZNÍCH OBJEKTŮ (Valašské muzeum v přírodě, průběžně v roce 2022)

Rozsáhlou opravou s výměnou rozvaděčů a elektrorozvodů prošel hamr a dokončujeme elektroinstalace v kostele sv. Anny. V letošním roce nás dále čekají nátěry střech provozních objektů, oprava fasády Jůvova domu, preventivní údržba a kontrola zákonných revizí na objektu Libušín.

Předpokládané náklady: 2,8 mil. Kč vč. DPH, financováno z rozpočtu NMvP

 

VÝSTAVBA NOVÉHO AREÁLU KOLIBISKA (Valašské muzeum v přírodě):

ZABEZPEČENÍ AREÁLU KOLIBISKA S OPLOCENÍM

Na konci loňského roku byly s ročním předstihem dokončeny stavební práce na výstavbě rozsáhlého oplocení nově vznikajícího areálu Kolibisek.  Oplocení v délce 1600 bm lemuje areál a je zabezpečeno kamerovým systémem.

Náklady na akci: 12,5 mil. Kč vč. DPH, financováno z dotace MKČR

 

TRANSFER HÁJOVNY Z VALAŠSKÉ BYSTŘICE (předpokládaný termín dokončení 6/2022)

Novou dominantou horizontu Valašské dědiny, kde vzniká nový areál Kolibisek, je Hájovna.
Ta původně sloužila ke svému účelu ve Valašské Bystřici.  V uplynulých dvou letech došlo k jejímu transferu a od května 2021 byla roubena na svém novém místě. Objekt bude dokončen v červnu 2022.  Interiér Hájovny bude v budoucnu vybaven o expozici lesnictví a poslouží i jako zázemí pro personál.  Předpokládané náklady: 12,5 mil. Kč vč. DPH, financováno z rozpočtu NMvP

 

PROJEKT INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PÁTEŘNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ STAVEB V AREÁLU KOLIBISKA

V rámci výstavby celého areálu realizujeme projekt pro územní a stavební řízení inženýrských sítí, páteřních komunikací a transferovaných staveb.

 

TRANSFERY OBJEKTŮ REALIZOVÁNY PRACOVNÍKY VALAŠSKÉHO MUZEA                             

Připravujeme k transferu:

  • Chalupa č.p. 56 z Komorní Lhotky - projekčně
  • Mikušův chlév z Nového Hrozenkova – Vranči - projekčně

 

Výstavba objektů v areálu:

  • Šarmanův chlév z Nového Hrozenkova
  • Chlév s kamenným sklepem ze Starých Hamrů – pokračování výstavby
  • Chalupa z Košařisk „kurlok“ – pokračování ve vědecké rekonstrukci
  • Chlév z Morávky Byčince – 1. etapa

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce