Návštěvní řád – Veselý Kopec

Návštěvní řád expozičního areálu Veselý Kopec.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Muzeum v přírodě Vysočina – expoziční celek Veselý Kopec (dále jen „muzeum“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST MUZEA

Areálem muzea se rozumí všechny budovy, okmunikace, zahrádky a další součásti objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy muzea.

Areál se podle přístupnosti dělí na dvě části:

 1. objekty přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“
 2. části objektu veřejnosti nepřístupné

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 8:30 duben, září, říjen do 15:30 hodin; květen a červen do 16:30 hodin; červenec a srpen do 17:30 hodin.
 2. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním muzeem v přírodě. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně muzea a na webových stránkách.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku).
 3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při nástupu prohlídky, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.


Článek 4 - PROHLÍDKA MUZEA

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají podstatě muzea v přírodě.
 2. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před uklouznutím na vlhkém či zledovatělém terénu a pádem větví.
 3. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa muzea část objektu uzavřít.
 4. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu po celou dobu prohlídky.  
 5. V interiérech muzea je dovoleno pohybovat se pouze ve vymezených prostorách.
 6. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem muzea nebo cizojazyčným textem. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.


Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v muzeu pokyny jeho zaměstnanců. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 3. Vstup do muzea není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 4. V muzeu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy muzea. .
 5. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do muzea jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy.
 7. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystavených sbírkových předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách muzea, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).
 8. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekty, sbírkové předměty, zahrádky i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech muzea, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  5.  trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, politické strany a hnutí nebo jiné aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
  6. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
  7. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 9. Vstup psů a jiných zvířat do muzea je povolen jen, pokud jsou na vodítku.
 10. V interiérech muzea, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního muzea v přírodě, správy MP Vysočina. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje správa MP Vysočina výjimku na základě písemné žádosti.
 11. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu ředitelky MP Vysočina.
 12. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1.  Fotografování bez blesku je v interiérech muzea dovoleno. 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně v návštěvní knize uložené v pokladně, na adrese MP Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko nebo na e-mail muzeumvysocina@nmvp.cz.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu muzeu v přírodě resp. správě MP Vysočina dle platných právních předpisů. Odpovědnost MP Vysočina za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit ředitelka MP Vysočina.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Soubory ke stažení


Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka