Hledáme administrativního a spisového pracovníka

s  předpokládaným nástupem od 1. 6. 2022

Národní muzeum v přírodě

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK

 

1) Pracovní náplň:

 • Komplexní zajišťování spisové služby Národního muzea v přírodě - přebírání dokumentů, jejich třídění a uložení ve spisovně, práce v elektronickém systému spisové služby.
 • Provádění skartačních řízení – analogových i elektronických.
 • Uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv.
 • Evidence a distribuce vnitřních předpisů organizace.
 • Dle potřeby zastupování sekretářky ředitele.

 

2) Kvalifikační předpoklady:

 • vzdělání – min. středoškolské s maturitou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook),
 • znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • znalost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost.

 

3) Náležitosti přihlášky:

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  jméno, příjmení, titul,
 • místo trvalého pobytu,
 • kontaktní email a telefon,
 • datum a podpis uchazeče.

 

Součástí písemné přihlášky bude:

 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

 

4) Nabízíme:

Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup od 1. 6. 2022.

Platové zařazení – 8 platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů).

Místo výkonu práce: Rožnov pod Radhoštěm


Přihlášky zasílejte na adresu

Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, obálku označte – „Výběrové řízení – administrativní a spisový pracovník“

Termín ukončení zasílání přihlášek: 11.  4. 2022 do 12.00 hod.

Bližší informace: Provozní náměstek Ing. Jaroslav Polášek, 571 757 160, e-mail: jaroslav.polasek@nmvp.cz

Uchazeči mohou být vyzváni k účasti na výběrovém pohovoru prostřednictvím telefonu nebo emailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka