Podmínky vstupu do muzea

 

DODATEK Č. 2

K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU HANÁCKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ

(Příkazy 54, 783 33 Příkazy)

1. Dodatek č. 2 k Návštěvnímu řádu Hanáckého muzea v přírodě byl přijat v souvislosti s opatřeními ochrany před šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19.

2. Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat tato opatření:

a) vstoupit do areálu může pouze návštěvník bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů atd.);

b) osoby podléhající karanténě nesmí do areálu vstoupit vůbec;

c) u vstupu do areálu je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou. Dezinfekce je umístěna v průjezdu muzea;

d) návštěvník je povinen mít vždy na obličeji ochranu horních cest dýchacích (respirátor) ve vnitřních prostorách muzea;

e) ve venkovních prostorách areálu musí mít návštěvník na obličeji ochranu horních cest dýchacích (respirátor, rouška);

f) ochranu horních cest dýchacích nemusí v areálu používat děti do dvou let věku a osoby s těžší poruchou autistického spektra; 

g) vstupovat do místnosti s pokladnou je dovoleno vždy pouze jednomu návštěvníkovi. Doporučuje se upřednostnit bezhotovostní platbu vstupného;

h) návštěvník je povinen dodržet rozestupy 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

3. Za dodržování opatření v bodě 2 u osob mladších 15 let zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.

4. Skupinové organizované prohlídky jsou zakázány.

5. Přítomnost více než 1 osoby na 15 m2 vnitřní plochy je zakázána.

6. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Návštěvního řádu Hanáckého muzea v přírodě.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. května 2021.

 

 

V Příkazích dne 10. května 2021

 

­­­­­­----------------------------------

    PhDr. Petr VODEŠIL, Ph.D., v. r.

vedoucí Hanáckého muzea v přírodě

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka